Pu Henzang, Commandant CRPF chu GALLANTRY Medal piak in um.

Business General Updates News

CONGRATULATION

18th Feb 2021 | Kanamvaiphei

Pu Henzang, Commandant CRPF chu tuni Delhi POLICE MEDAL for GALLANTRY piakin aum hi. Zia Gallantry Medal hi 2019 kum ah Kashmir ah Counter Insurgency Operation laiah galte tawh kikaptua na gal hangsan leh operation lawtingtakah a mapui ziakah piak a hi.

Mitamtakin zia gual kichawisanna hi thinungah( postomous) piak ahi lai ua, tu ama  zia gual medal taksa bak kim ah Pathian jal a damtakah a muthei ziakin ikipakpi takzet a hi.Maban a le Pathian mapuina jal a hung lawting zel ding idawisaknau a hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *