PAWIMAW NA MUN AH DINMUN LEMTUAK THEI A NGAI HI By- KL Muana Vaiphei

Gospel Sermon

*PAWIMAW NA MUN AH DINMUN LEMTUAK THEI A NGAI HI*

By- KL Muana Vaiphei

Khawvel dinmun liangvai leh haksa tak ah hung kipan Pathian siam mihiam te a ding in dinmun kihetchian a pawimaw hi. Nungsui kit theilo di khawp ah lampi thak hung sial te chu zia tiang dinmun ah dintheina chu hiat millo a phai. Zia tiang tung thei ah khawsuakna hin maban kalsuanna ah ngaituana ban ah tha leh zung ah panlak to zel mawpuakna ahi.

Unau khat lampi chuamchuam zawt himaleh hepina ah dingkhawm te I hiu. Thini- manni, genthei- haksatni, kipakni- lawtinni leh pawimaw na lam zosia thuakkhawm leh pangkhawm unau thisan khat zal in mabak tampi akinei hi. Kalsuan khawmna ah khaubang kinawk te leh thil phalo paithak thei te paitha’n laigui khaukhat suhat thak zel hitiu.

Mimal lungthim suangtuana mai ah chia hilo in gam leh gua, chi leh nam siamphat a, khantona ding I puanbuk te’u keklian a ngai hi. Lungthim neu ziak ah hina kiselmang sek ah um hin mimal bep a huai in kituaklona a tunzaw ahi. Hina mang ah awgitte sua in bantha te kaipal in pitin lam manawna lunggel chiapi hun ahi. Lauthawng zingkawm ah lemgel guat in I tapkuang uh kisang theilo ding ahi ngal ah.

Zia gual khawtang hui kinawk zinglai ah tu ah I dinmun tiang uh mapuitu chun kalbi sangzaw ah dawkan a siam thei nalai hi. Zia chu pawm theina lungthim nei in, kalbi sangzaw a sunawk phak thei te nunglam ngatsan in kal leu hin siamtu lemguat tiang chu muthei hingei ina. Mulo lamsau tak I suakchat zaw nung ua khangthak te maban ding ngaikhawk in insung ban ah I gam leh gua, chi leh nam nam lianzaw te ang ah suakchatna ding in pawimaw na mun ah dinmun lemtuak ah umsa zing penkha a matzawm dan thiam a ngai hi.

Zia chu ahi mimal tin in hiat ah pawimaw. Lungneuna te taisan in, ngaituana pha leh liantak pu kawm ah khangthak te mapui ding ahi. Chuleh, nam lianzaw te angvan dan thiam in, kileptuak leu hin maban navakna hizaw ngei ding ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *