KL.Muana Vaiphei

MISSIONARY TI THUMAL HI KHRISTIAN TEN GAMTHIM A KI SAWL TE BEP HUAP THEI DIAM

General Articles Gospel Sermon

MISSIONARY TI THUMAL HI KHRISTIAN TEN GAMTHIM A KI SAWL TE BEP HUAP THEI DIAM :

-KL Muana Vaiphei

Missionary ti kam pau hi ei Christian te gamthim or Pathian thu he nai lou te kianga I sawl teu bep hi, missionary tia ki mang deu in ka hiai, a hinla,sakhaw dang ten le amau thugin leh Pathian thu gen te hi le missionary dan tho ah, a ginnau ki tangko pi dinga amat tho uh hi in ka hiai,chuti chu a hi tak le, christian ten missionary dan a imat uh hi a dang lam na um in ka he puai.

Missionary ti kampau I mat sang a hin mission lam a vision nei leh thagau a hiatsakna changa,Khrista chanchinpha kitang kopi dinga kipedaw leh sawl a um te hi missionary or mission workers dan or chanchinpha puang tute hi missionary iti mai uh ahi mai diam? Kuale Khrist a hinna nei ah, a chanchinpha puang dawk nuam a chia te hi Khrista palai ti mai leu hing a dik thei mai diam?I Lalpau Jesu khawvel a lenlai a khan anungzui te kiang a la mu uh leh la hiat uh Pathian chapa ahina leh mihiam gilo ta nung khross a tat ta nung te kianga Pathian thuhing gen leh puang dinga a sawl te kha missionary kiti mai dan in ka mui.

Sawlchak Paul ah, ngei kha le Damascus mun ah vak in a saal a,Pathian in a Houpi nung a Khan muntin in Pathian thuhing leh i kumtuang gam diu chu gen in nelou chaklo, genthei liangvai khawk sa Lou in Pathian thuhing chu namtin te kiang in a puang lang in thitiang ginumna tawh a sawlpa chanchinpha chu puang in, hinkhua a mang ahi.Ahinla tu ni hun a ka gen nawp pen chu ‘ Khristian zosia hi missionary ihiu ka ti nuam ahi.

Kuale Pathian a gin a, Thagau ah ,aum chun Pathian cha ahi tan Pathian chenna in chu ahung hi ta,ama achun Pathian thagau aum tak Chun A Temple chu ihung hi ta,mun tin leh gamtin a chia ngai lo in ei ma hinna ga , tui leh an a um tak chun gamla pi kuan ngai ta lo in ei chu hung zuan mailo di a hiu em? ka ti chang a um sek hi. Pakcha te le a zu aum chun khoi in a Bel a,Thing chule aga Chun, zu leh va te’ n le aga a luat sek un,ziagual machun shi or tui a um Chun, tui chu I dawn ah, a pawimaw na zosia ki mang mai sek hilo ahem? ka ti ahi.

Mihing chu Pathian Thagau in a umpi chu midang ten ama pat hin na leh damna ahun hawl mai sek ahi.Zia ziak a chun missionary kiti hi tel chuam bik ngai lou in thagau in um chiat leu hing missionary ngen himai lou di ihiu em? Eima mimal,Inkuan,vengsung,gamsung leh munchuam a um ten I vak leh ga mun tiu in, ei zui mai lodi ahiu em ka ti hun a um hi.Damlo te damtheina, pauchap dam thei te leh Thagau a gilkial te I zawt ziang sek gual un, ei zuan mai lo di ahiu em ka ti sek hi.

A bang chu hita le gen di leh puang dinga sawl a um te chu chia in sem uh henla,ei Christian chate hi gapha jupha tui damna nei chiat ihi ziak un,Thagau leh taksa dang chak ten I kiang lim ah, ne leh dawn a Pathian a chawhawi thei chiat na ding un Lalpa a thiangtho le, Ahinna tui hawm dawk thei chiat ding in Lalpan ei guat chiat ta hen Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *