Kanam-Vaiphei-iconnew

PAUCHAP IN PA PATHIAN PANPINA NII IN, PATHIAN THU NGUNTAK A NGAITUA IN ZUI GUA ZEL HITIU AWLE🛐🛐👏

General Articles Gospel Sermon

PAUCHAP IN PA PATHIAN PANPINA NII IN, PATHIAN THU NGUNTAK A NGAITUA IN ZUI GUA ZEL HITIU AWLE🛐🛐👏By: GL.Muana

Thu phalo him him la kam un pawt ki’hen la, a kul dungzui ah mi dang siamphatna phachuam ding bep pawt zaw ta hen; tichun, a ngaithate chun hepina a piak theina ding in. Thangtawmna, lungnatna leh siatsona, hânsiatna tawh kigensiatna zosia chu haisan tau in, lungthim sia zosia tawh. Chuleh, kihepi tua ah, kilainatna nei in um unla, Pathian in Khrista ah a hun ngaidam gual in kingaidam tua tau in*
EPHESA 4:29‭, ‬31‭-‬32

*Kuale sakhua ngaisak ah kingai ngal ah, a leiteu veng lo ah, a lungthim ua kithêm zaw te chu, amau sakhua chu bangmalo mai ahi. Pathian leh Pa mit mu ah sakhaw thiangtho leh sukbuak lo chu zia hi ahi: nauchagate leh meithâite a genthei lai ua kanthâk leh khawvel kisukbuak sak lo hi ahi*
JAKOB 1:26‭-‬27

*Kuama gensia lo ding leh, kinak haisan ding leh, nunnem ding leh mi zosia kiang ah thunuaigolna tâklang dingin hil kit in*
TITA 3:2

*A Invêngte a gûk ah minsiat sak gawte chu, hi’mangthai ing ka. Mi kiletsak leh mi huhamte chung in dawthei pua’ng ka. Zia gam ah mi ginumte chu, ka doisakna mit in en ing ka tin, ka kiang ah a chênden theina ding un; demna bei ah um taphot chun ka na sêm in au. Mi thep mang taphot chu ka In sung a, chêngden pua’n tiu in; zuau gen hât taphot chu ka mit mu ah hi’det in um pua’n au. Gam sung ah mi nunsiate hi jingkal si’n in, hi’mangthai ing ka tin; Lalpa khawpi kipat thil phalo bawl zosiate, paitha sik sek ding ka hi*
SAM 101:5‭-‬8

*La lei gitlona lak in vengpha’n la, la mûk chule thepna thu gen lo dingin huktup in. Gitlona nusia’n la, thilpha bawl in; kichamna hawl inla, a del in del mai in*
SAM 34:13‭-‬14

*Huatna sêlgutu chu muk zuauthei pu’ ahi’n, mi gensiat chîng chu mingol ahi*
THUPILTE 10:18

*Thingkhua a tum phat leh mei a thi gual in, kihoguk umlo’na chun kinaknale a bei sek hi. Meiâm chu meihol hâl âmtu leh, thing chu meiâm sêmkuangtu ahi gual ma in: mi hânsia chu mi kinaksaktu ahi. Lungthim dawha phalo nei zing kawm ah, kam thiam tak ah thu gen zol thiam chu, lei bêl dangka tui ah kiluan val sit set gual bep ahi. Mêlma chu kam thiam sua in a kisêl a, a lunggil ah chun vang thil phalo ngen a gel hi*
THUPILTE 26:20‭-‬21‭, ‬23‭-‬24

*Ziaziakchun, thilpha hi chimchâk puai tiu; I kithada lo uh chun a hun tak in ât ngei ding I hingal un. Chutichun, hun lemchâng I nei dan dan un, mi zosia chung ah thilpha bawl chiat hitiu; ginna’ I Inkuanpiteu chung in bawl diak hitiu*
GALATIA 6:9‭-‬10

*Chun, suapite haw, ka hun tîl la hiu, dan lo gual ah umte chu hil unla, lungkiate chu tilkhau unla, hatlote chu panpi unla, mi zosia lak in thuak-hat tau in. Kuama’n gitlo chu gitlo ma’n thuk ki’un; khat leh khat chung leh mi zosia chung in thilpha kihi piak tua un. Kipak zing un. Chawl lo in pauchap un. Bangkim in kipak thu gen zing un, zia chu nang mau lam ah Khrista Jesu jal ah Pathian lung lam ahi ngal a. Thagau chu sumit ki’un. Thil phalo lam taphot ah kipat in kikoikâng un. Chamna Pathian ngei chun la pum un hi’thiangtho ta hen; chuleh, la thagau uh leh, la lungthim uh leh, la taksau chu I Lalpa Jesu Khrista hung tiang ah thiangtho leh demna bei in um ta hen. A hun ko’pa chu a ginum in, zia hi hun bawl ngei ding ahi*
1 THESSALONITE 5:14‭-‬19‭, ‬22‭-‬24

Simtute zosia mite piak theilo Pa Pathian in vanthil te in ei malzawl chiat tahen..AMEN

*☦️KHRISTA LALPE’N SEPAITE ☦️*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *