PATHIAN THU LEH POLITICS -K L Muana Khaute

General Articles General Updates

PATHIAN THU LEH POLITICS

-K L Muana Khaute

Pathian in a thilsiam til a pat politics in a zui ngala, thilsiam te a mau um didan chiat leh khanchan di tawh a siam khawm ngal a, zia thilsiam mawi tak te chu a en a hawi asa mama, himaleh a enkawl tu ding in, Adam leh Evi a mah kibappi in a siam a, thilsiam zosia etkawltu hina a petai.

Zia mawpuakna chu la’n Eden huan sung in thilsiam zosia a enkawl ta, nuam leh tai tak leh hinkhua nuam tak in a khawsa khawm ua, Political party khat a um khawm hinkhua a mang ui a hin, Evi suan zosia nu chun, zia siamtu politics chu zui khial in Gul/Setan thep zaw in a um in, Pathian in nek lo ding ati chu a hun neta. Zia bep chu hilo in aposal Adam le Zia Politics dik lo a chun apui lut ta. Tichun, Pathian chu alung ah awi ta puan, zia politics dik lo a zuikhak tak ziak un, Eden huan politics chu suksiat a ngaita, Pathian in zia huan mawi tak a um ding a chun, tit asa ta puan, nawdaw in ahung um tau a, Pathian politics dik tak chu zui thei ta puau ah, politic dik tak chu achim ta a hi.

Hun chu a hun chia zel a, suan leh pak a hun nei chiat ua, amau lak a ki thik na te, kimuda na, ki huat na te leh kituak na lam sang in ki daidan na leh kikhen na chu a hung tam a, leimi bep hilo vanmi te tawh kikal ziang le politics a hung lut ta, zi leh cha na tiang in ahun ki nei tua tau ah, Eden huan thiangthona leh Pathian lungtup -politics a chia ding gual a chia thei ta lo in, leimi leh vanmi khenna le a hung tung ta hial a hi. Tichun thunei nuam leh Chung nung nuam ahung um ta, ki neksiatsana ko-than kinak kibalna te a hung um ah, kikhenna huaise tak khawvel in a um pan ta a hi.

Tichun mihiam le a hung tam pan tau a, Pathian dan zui tawh mani dawidan( setan) dawi a hun ki tamta tiat tiat a, Inpi huang khat a um sang in bung chuam chuam in ahung kikhen tau ah, a vaihawm Tu chuam chiat a hun dawi tau a, Zia bep chu hilo hindan chawndan, gindan leh biak dan na ziang ah, ahung ki khen tau a, keu amau suan te, nang uh amau suan te kiti na a hung tun tak ziak in, political party tam tak a hung piang ta a hi. Pathian lemguat dan achun sakhua thil leh Pathian thil a hotu pakhat in na pani a khawp thei puan ” Pathian thil chu Pathian kianga piak angai ah, Kaisar thilte chu kaisar piak a hung ngai ta a hi(matt.6:24), Luka 20:25) chun politics leh sakhua kikhenna a um ta mai a, a tak a chun sakhua leh politics hi khawvel leh mihiam aum lai sia aki khen thei a hi puai.

Malai Leng te lak ngei a khan le vaihawmtu khenkhat in a lal nawp ziak in, sakhua leh politics khen pawl aum zing lai inle, Leng lopi tak tak tak ten sakhua leh politics hi a khenchuam puau a, amau sep di chiat uh akhen piak ua, gam leh nam khualzinna hin a khen theilo dan ahe chian mamai, a hi a ziak a chun, Gam leh nam hi Pathian ah, a hi dan a bichian ui. Zia ziak a chun politics leh sakhua khentu chun Pathian a he puan, ama makhua di bep ngaitua a hiu a, Leng leh lal hung hi sek maleu a huitung ngai him him puai a hi. Zia ziak a chun politics leh sakhua hi a kizui ding a hi. Leng leh Lalte hi henla zawlnei, thiampu, thiamgau te a pankhawp a khawvel hi nuailam vangam a hi sak ngei diu a hi, aziak chu gam leh nam hi Pathian ah a hi.

Politics ti pau hi Greek apat politica ti apat hung kiladawk a hi,Polis-tika ti chu khawpi Kivaihawm dan ti na a hi. Zia khawpi dinga mipi tamtak a cheng khawm ua, tamtak ten a um zia leh a kawk dan ngai leh mudan tampi a gen ui, himaleh, athil tupchu a sung a cheng te ki kaihuai na ding leh khantona ding a tup a hi.Zia ziak a chun politics in sakhua leh khawvel kivaihawmna a chun khawm ah, Zia thuchun hin ei suikhawm vek a hi ziak in, khen thei a hi puai.

Politics pianna bul hi l, Genesis a Pathian thilsiam te leh ama kibatpi asiam Adam leh Eve hun a kipan a hi tai(Gen:1:26, 28 Gen 9:1-17) Pathian in mihiam te a siam apat akhan politics tawh ki zui a siam a hiu ah, bangtik lai ale ki khen thei lo a hi. Noah hunlai akhan le Pathian in thilsiam zosia etkawl di dan leh amakhua diu hilna a mat khale Politics a hi.

Hun a hun chiazel ah, Lalte, zawlnei, thiampu hun in le amipi leh agam etkawlnau leh vaihawmna ding in, zia politics chu mangchan a Gam neitu Pathian thu le biakna , pawimaw pen a hi, a ziak chu gam neitupa hi Pathian a hi. Ama dawt lo vaihawmna leh sa leh gal a do chu a mualpho sek a hi. Zia gual ma chun zawlnei leh athiampu te le politics a ki vaihawmna ihi ziak un, Pathian a dawng ngit nget sek uh a hi.

Politics chu mihiam tawh Pathian , kikhen thei lo ihi ziak un, gam vaihawm te leh Lalpa Jesu ngei khale kinial chang anei ban ua, isep didan teu aki he tua zing ui. Khawvel sakhua ahung tam tam ta luata, lopi nawpna, thuneinop ahung tam tak luat ziak in, atil a Pathian in mihiam leh politics kituak tak a chia khawm ding a dawi kha, mihiam te gitlo na ziak in Pathian lungtup chu mungil tak in chia thei ta lo maleh Pathian chapa Khrista Pathian belamno chu hepina politics mangchan, calvary cross chung in athisan pia in a hun kilan ta a hi, politics phalo leh khawvel sualna chu a zo ta a hi, tichun ama zuitute chun hepina kumtuang dai ding chu aging te lak in a chi atu ta ginglo ten khawvel Politics thianglo mang ta ziang mahleu Christa nung zuitu te chu politics thiangtho leh kumtuang itun na diu lampi nuamtak, zia gam itun na diu chu ei siam ta ahi.

Khaile! gingtu te gam leh nam hi Lalpa ah a hi ziak in, khawvel a ilén sung unle politics thiangtho leh Lalpa gamthiangtho zuan a kal suan zing ihi ziak un, Politics thiangtho khawvel seta nung a hin, siamhak ding a hi, gingtu diktak ihi nau taw khawvel a le gamthiangtho nei ding leh vangam ah i neithei na ding in, hattak leh hang tak ah pang zing ding in Lalpa’n ei ko zing a hi. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *