KL Muana Vaiphei

KIHETCHETNA HÎ A PAWIMAW By:KL Muan Vaiphei

General Articles

KIHETCHETNA HÎ A PAWIMAW

-KL Muan Vaiphei

Pathian hina diktak hiatchian ah, ei ma ah thagau ei ma ei siamtil a pat um kha tawh kitimat zing I hilo chun, zuitu diktak hilo in Christian naran maimai I hiu ah, Pathian thagau leh ei hin-na hi hun leh phatsin in a kimat zing ding ahi.

Pathian zui chiat leh a nung zui chiat I hingal ah, Pathian mi- hina dik tak helo tampi ki um thei I hiziak un, ei tan- tu leh ei puitu diktak hechian lo ah, Christian na ah kalsuan hi um thei ahidan muthei ahi. Hechian kawm ah gingtu hinkhua mat chu kuamasap puakgik ahi.

Jesu chun a gen ah, pauchapna a zaw achun a nung zui te kiang in, *”mi dang te’n kei kua ahih ei tiu em” ?* Ti’n a dawng ta. Khat chun, Baptist tu Johan kha ahi a hung tiu a, chun a khenkhat in Zawlnei Elizah ahi a hung tiu ah, a khenkhat in Zawlnei Pakhat a pat hung tho kit khat hina atikit ua, khenkhat te’n Johan thina apat tho kit pa kha hina a hung tiu ah, chuleh a khenkhat in Elizah ahi atikit un, Peter in vang Pathian chapa Messia lahi a tita mai ahi.

Pathian nungzui leh ama kihechian te hinkhua a kipak in, Ama tawh sun leh zan in a kipawl sek un, alim mama sek ui. Zia kizawpmatna nei te Christian diktak te a hiu ahi. Bangtik lai inle Pathian thagau in a umpi in, a thuam zing a hi. Zia chu ahi khawvel thim apat vak ah puitu dinmun hina nasep leh thiangtho. Gingtu hinkhua ahin bangkim ah nasepna phawt ah kihetchian a pawimaw hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *