JOSHUA IN ISRAEL PUITU TE A THUMAWP NA:( JOSHUA 24 :15)

Gospel Sermon

JOSHUA IN ISRAEL PUITU TE A THUMAWP NA:( JOSHUA 24 :15)

Ziagual a ka mithiangtho telchuam te ka hun puidawk tai “Tuhin kua na sem di la hiu em” ? ti’n dawtna pawimaw tak a dawng tai.Joshua chun ” Kei le ka inkuan ten vang Lalpa na bep a hi ka sep di ti in a ki puangta ahi.

Ziagual a hin ei uh khrista Gingtu ten le khawvel gam Hausak nate, du-âm nate,Lalna leh thanhuai na te nusia in Lalpa lunglam leh dawilam sem in bawl ta tiu, tichun khawvel a hin limna leh kipakna chang ngei ding i hi ban un, thinung tiang thagau gam tiang chawihawina lopina chu chang ngei ding i hiu, khawvel a Pathian Mel suhem thei ta phawt hi ta lo ah, ama dawi dan leh lemguat dan a kalchawi chiat ding Lalpan ei pui zel ta hen Amen.

Joshua chun Israel mipite thilkhona a nei zaw in phungtin te Thuthung a pe nuam a ‘Shekhem’ mun in Israel nampuitu vaihawm te le hotu chuam chuam te kokhawm in, Sa leh Gal lak a pat a puidaw leh a venbit thu a hilchian ah, Pathian siamkawm leh Aigupta Pathian te pai tha ding in thu a pe tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *