JESU PIAN TIL LEH LAU UMNA ABAN BAN A MAITUANA

Gospel Sermon

*BIBLE STUDY; MATHAI 2:12-23*

*JESU PIAN TIL LEH LAU UMNA ABAN BAN A MAITUANA*

JESU chu a piantil apat in naungek himaleh lau umna aban ban in, maitua in athuak to ngal ahi. Zia khawvel apat in tha a, suk mangthai guat in um zing maleh Pathian thil hitheina mak tak chun venbik in a um to zel ahi. Gingtute chun zillai phatak khat i nei chu bangkim a Pathian khut ah a hinkhua lan leh nga mite chu Pathian in vengbik in a khuatua zing sek hi.

1. *Pathian hawlte’ chun BIT TAKIN amu sek*

Leng hung hiding pian thu a het phat chu, Herod chu a lungna in a buai mama ta ahi. Nausen Jesu chu tha ding gua in pan nasatakin ala ngal ahi.(Mat 2:3-12)
Mi piting, gitlona nei hileh le thukhat tak ahi, Nausen tha ding a guat ziang hin vang Herod hi mi gilo tak ahi akichian mama hi. Pathian titak tak a hawl a, bia ut(diligently seeking God to worship) te chu Pathian a lampi ding uh a kawkmu sek ahi. Sualam mipilten le lunggil taka Nausen leng Jesu chu mu nuam leh bia ut ahi ziak un, Pathian in a lampi ding uh hil in leh vengbik in,a kai huai uh ahi. Pathian titak zet a hawlte chun amu him uh ahi.

*BIBLE CHANG SIM DINGTE;*

*Zia kipat chun, Lalpa la Pathian uh chu, la lungthim leh ngaituanau zosia ah, la hun hawl phat ua leh mu kit bep ta’n lau*
DAN LEKHABU 4:29

*Keima ei ngaina chu ke’n le ka ngaina, gunchu tak ah ei hawlte chun ei mu’n au*
THUPILTE 8:17

*Lei hawl ua, la lunggil zosiau ah lei hawl uh chun, ei mu ngal ta’n lau*
JEREMIAH 29:13

*A tha chun hun khû intin, a thalîm nuai ah chun bit tak in um in la tin; a ginumna chu phawlian leh phawneu ahi ngal a*
SAM 91:4

2. *PATHIAN THU AWINA CHU BITNA LEH SUACHAKNA AHI* (Mat 2:13-18)

Leng Herod in Nausen Jesu thading aguat zing lai a chun lamdang takin Pathian vansawlchâk (Angel) chu Joseph mang lam a vaki langin,Joseph kiang a chun Aigupta gam lam a nausen Jesu chu zampi ding in a hetsak(Thupia) ta ahi. Pathian in bangkim a he in, bangkim chung in vai a hawm ahi. Herod lunggel leh ngaituana zosia chu Pathian in a he vek ahi. Tichun a Chapa Jesu humbit na ding in Pathian chu aki sala in, a um thip lohial ahi.

*Gingtute chu bangkim a Pathian khut thahat nuai a kingak ding ahi. Lalpa Pathian chun bangkim a he suak kei in ahi. Thepna, lau umna leh lauthawngna mun zosia le Lalpa Pathian chun a hesuak vek in ahi, Ama bep in ei humbit thei ahi.Bangkim apat bitna chu Pathian ahi.*

Joseph leh Mary in Pathian thu a awinau hi a lopi mama ahi. A phun chiak puau in, zui haksa le salo hial in, a zui mai un ahi. Pathian thupiak te gingla lohial in a zui mai un ahi.

Pathian cha kinei a, bang ziak a Pathian hingal ah genthei leh haksa taka ei koi a, ei zam sak lum let ei diam tin vak complain leu le ngaidan khat achu dik le kilom ahi e maw. Pathian in ama thu awite chu a suachak sak sek ahi.

Gingtute chu Aigupta um zing ihiu in, hinla Aigupta a ihilo uh ahi. Bible ahin Aigupta chu khawvel tawh tekak in khawvel tia gen ahi sek hi. Jesu Khrista chu khawvel (AIGUPTA)a sawl ahi gual ma in gingtute le khawvel a sawl ihiu hi.
Jesu Khrista chu Aigupta apat ko daw ahi gual ma in Gingtute le zia khawvel apat ko daw(Kochuam) i hiu hi.

*BIBLE CHANG SIM DINGTE;*

Thilsiam ama mit mu ah kilang lo a um pua’n; I chanchin uh I genna ding un, pa mit mu in thil zosia ngawnchang leh kihongsa kilang zing ahi.
HEBRAITE 4:13

Pathian chu I lungthim sâng un a lian zaw’n, bangkim a he suak ngal a.
1 JOHAN 3:20

Mihingte umdan zosia a entha zing in, a kalsuan zosiau le a mu suak ngâl a.
JOB 34:21

*Ziaziakchun, a lak ua kipat hung pawt unla, a chuam in um un, Lalpa‘n a tii. Thilbuak him him khoi kiu in, chutichun, hun lop ta’ng ka tin; nang uh dingin Pa hi’ng ka tin, nang uh le kei â dingin chanu chapate hi’n lau; Lalpa bangkim hi’thei chun a tii,”*
2 KORINTH 6:17‭-‬18

Bangtik lai inle Lalpa chu ging in, Lalpa Jehovah, kumtuang suangpi det tak chu, la nei ngal a.
ISAI 26:4

Chuleh, khawvel leh a nopnate hi a mangthai zing hi; himaleh, Pathian lung lam hi’te vang chu kumtuang in hing in a.
1 JOHAN 2:17

3.*PATHIAN NGAK ZOTEN SUACHAKNA NEI* (Mat 2:19-23)

Joseph, Mary leh Nausen Jesu chu Pathian thupiak gual in Aigupta gam achun um in a khawsa zing un ahi.
Jospeh chun Aigupta gam ahin ka um khawptau, ka chim mama tau hi. Nek leh chak hawlna le ahaksa taluai tin a phunchiaklo uh ahi. Thumang takin Pathian aw chu a ngak mai uh ahi. Kum 6 sung vel chu Pathian apat hetsakna, Pathian thupiak ngak zing in thu awi takin Aigupta gam achun akhawsa un ahi.
Kum 6 vel achám phat un, Lalpa Pathian chun Aigupta nusia a, a pianna a gam uh Israel zuan tading in Joseph kiang in thu ape ta ahi.

*Lalpa chu ngâk zing in; kisuhat inla, la lungthim chu kihânsak ta hen; ahi, Lalpa chu ngâk zing in!*
SAM 27:14

Nang uh vang la Pathian lam un kile’kit unla, hepina leh vaihawmna dik tuchak unla, la Pathian uh chu ngak zing un.
HOSEA 12:6

Thunei, lopi leh lal thunei tawk kisa Herod chu athi thei tho ahi. Leng leh lalte le thi vek ding ahi. Leisiat mihiam te le khatvei tei chu thi tei tei ding ihiu hi.Hinla Pathian mite, Piangthak te thina tawh Pathian milo,ginglote te thina chu ki banglo ahi.

*Gitlo man chu thina ahi’n, Pathian thilthawnpiak ahileh vang, Jesu Khrista, I Lalpau jal ah kumtuang ah hinna ahi*
ROMTE 6:23

Leng Herod chu a thi phat in a chapa chun apa panmun leng hina chu a lua ta ahi. A pa Herod gual ma in achapa Alchelaus chule mi gilo, huham leh sual mama ahi ziakin Pathian angel chun Jospeh chu Nazareth lam zuan ding in thu a piak gual in, Nazareth lam zuan in ziatak mun achun a cheng tau ahi.

*Nu leh Pate hin cha le naute hinkhuau ahin mawpuakna liantak i nei uh ahi. Chaten nu leh pate apat azil uh tampi a um ahi. Lampi diklo, Pathian dawigual limsaklo, setan doigual a hing i hichun i chate le ziagual ma chun hung khangto ding ahiu hi. Pathian za, Pathian thumang a hinkhua mang ding a i chate i dawi chun nu le pate le i ki siampatna ua, Pathian i bel ding uh ahi. I lampi teu enthak kit hitiu*

*Pathian ah i etkawl ding leh chawpno zing ding belamte hinkhua bang gual ahi le hephalo leh khawksakna neilo a khawsa Belampu ginumlo i hikhak ding lau um mama ahi*

Lalpa‘n zia gual hin a gen hi: Judah bawsiatna pathumte ziak leh palite ziakin, a chung ua gawtna ding chu lamang pua’ng ka; amau in Lalpa dan a nol un, a thuguatte zui nuam lo in, a pu leh pateu a zuausan gual mau ah, pui mang in a um ta’ngal un.
AMOS 2:4

Gamthip ah khan a chateu kiang ah, la nu leh pateu dan zui kiu inla, a thuguat uh le mang kiu inla, a milimteu inle kisubuak kiu in, ti’n ka la gen ta ahi. Keima Lalpa la Pathian uh ka hi; ka dan siamte zui unla, chingthei tak in ka vaihawmnate vop unla,
EZEKIEL 20:18‭-‬19

Pathian in ama gingtu, ama thu awi ah ama ngakzo te chu a lampi ding uh, a chiana ding uh aban ban in hilto zel in, a veng bit in, a malsawm to zel ahi. Zia gual ma chun Joseph le Pathian in ama a pui zing in ahi. Pathian in ama Gingtute chu a kiton nai pi zing in, a ginnau a suk hat piak to zel kit in ahi. Haksatna, thepna leh khawvel a buaina chuam chuam te zoto zel ding leh Pathian in Ama thu awi leh Ama gingte chu amau a pui piak zing ahi.

*Zia hi I Pathian uh, kumtuang, kuamtuang ah I Pathian uh chu ahi. Ama kumtuang ah ei puipa ding chu ahi, ti la hilsawn theina ding un*
SAM 48:14

*Nanghaw hi ei hiatpite chu la hiu a, ka nasemtu ka hun têldaw la hiu a, keima hi lei hun het ua, lei taksan theina ding uh leh, ama chu Keima hi ka hi ti, lei hetchianna ding un, Lalpa‘n a ti ahi. Ka masang ah hin pathian khat chale, siam a la um pua’n, ka nung inle um diak lo ding ahi*
ISAI 43:10

*La lunggil zosia’n Lalpa muang inla, nangma pilna mai in kinga kin. La lampi zosia’n ama dong zing le chin, ama’n la lampi hun siamzan piak in a*
THUPILTE 3:5‭-‬6

*Jesu’n a kiang in, “Keima hi thawkitna leh hinna chu ka hi, ei gingcha taphot chu thi maleule hing zing in au; chuleh, hing ah, keima ei gingcha chu thi ngai ta pua’n au. Zia chu la taksang em?” a tia. Ama chun, a kiang in, “Taksang e Lalpa, nangma hi Messiah, Pathian Chapa, zia khawvel ah hung ding pa chu la hi ti ka taksang hi,” a tia*
JOHAN 11:25‭-‬27

Dinmun niam leh hihna neizolo,khawvel mu a mutawm um tak hiziak a lungkham a mangbat lo ding ahi. I Lalpa Jesu le bangkim a dinmun niam leh tawmcha um in, ahung khawsa to ahi. A seilet na mun, apianna mun, anu leh apa kivakna le thupi leh lopi ahi puai. Mawl leh dinmun niam cha apat ahiu hi. Taksa leh thagaulam a kingainiam te chu Lalpa doilam ahi ngal ahi.
Chutichun, Pathian mi têl, mithiangtho leh doitakte gual in lainatna lungthimte, hepinate, kingaitawmnate, thunuaigolnate leh thok-hatnate chun kivan tau in;
KOLOSSA 3:12 VAIP

*To God be the Glory*

@GL Muana

*☦️KHRISTA LALPE’N SEPAI ☦️*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *