iNow NGO in Covid19 Curfew ziak ah suansam thei ding Inkuan 380 te panpina peding

General Updates News

iNow NGO,Guwahati in, Inkuan 380 te panpina peding

20th June 2021 | Kanam Vaiphei.

Covid19 bawl ah Global pandemic leh Curfew tha 11 val puan ahi tak nung ah Inkuan tamtak in haksat na tuak ah suan sam ding din mun ah um te Pa.Kaplianlal Thangluai, iNow NGO, Guwahati, hunphu dawk tu chun Inkuan 380 te kiang a Anchang leh Van chuam chuam piak na nei ding in aki sing sai ti thu hiat ahi. Panpina ding Anchang leh Van chuam chuam tu hin Lamka, Churachandpur puak tung ahi tai.

Tu ban ah le zia gual ah haksat na tuak te panpi zel thei ding in iNow NGO Pathian in amau pui zing ta hen.

1 thought on “iNow NGO in Covid19 Curfew ziak ah suansam thei ding Inkuan 380 te panpina peding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *