Ven bit haktak chu ahi By: Kaplianlal Thangluai.

General Articles General Updates

Ven bit haktak chu ahi

Lei (tongue) hi taksa bak neucha ahin, nasa takin aki suang sek hi.
(Jacob 3:5)

Vengtup haksa pawl ahi.

Ka lei ven zaw lo ziakin zan bangzat ka imut a kiden thei puai..

Ka lei ka ven zaw lo ziakin, zachatna le kisukna dim in amel ka mu ngam puai..

Ka lei kaven zaw lo ziakin kaki awkden/ tangden tai.. kiphuan ding la ka ngam puan min ei musang le ngaisang nau bei khanna..

Ka lei kaven zaw lo ziakin ningtin gamtin kasuchek gam tai..

Ka lei kaven zawlo ziakin lawi sangin gaal kasiam tam zawtai..

Ka lei kaven zaw lo ziakin, ka chunggik na ding le ka awkna ding thang kaki kam khatai…

Ka lei kaven zawlo ziakin Pathian mai ka dek ngam taklo bep hilou in ka suapi le chanau te mel mu ziang le ka huphul mama tai..

Ka lei kaven zawlo ziakin keima kithiam channa ding ahinak le ti in zuau chu hangsan takah Pathian min lam kawm in kala dinpi mai ahi..

Ka lei ka ven zawlo ziakin insung, kochuam le khawtang mit dawng kasuak ta ahi.

Ka lei chapo le ka ven zawlo ziakin ka din na, umna mun ka pawtsan mai kei dingah damna hintin, thagau na sepna nangtu hita puangka..

Ka lei ka ven zawlo ziakin kahi lo ding, ka gen lo ding tiang2 kala bawlkha ta ahi..

Zia gual la tuak kha ta em?

Ziktu
Kaplianlal Thangluai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *