GOSPEL SERMON๐Ÿ’Ÿ๐Ÿ’Ÿ … KIPA – PIU’TE

Gospel Sermon

๐Ÿ’Ÿ๐Ÿ’ŸGOSPEL SERMON๐Ÿ’Ÿ๐Ÿ’Ÿ
… _KIPA – PIU’TE_ …

Day : 9th,May,2021
(Sunday).

Asun : Ginlen Baite
@
G.Pristine
(โœโœโœ)

YP,College,Ccpur
(๐Ÿคณ 9378021756)

๐Ÿ’–Mother’s Day Sermon๐Ÿ’–

_TOPIC_ :

๐ŸŒพ” _Minu loupi na leh Lamhil pha pen ahi nau_;…๐ŸŒพ

World Famous Proverb Said ;
๐ŸŒพ _God could not be present Everywhere, So He invented Mother_
(Pathen chu muntin a aki kum thei lou phat in Minu chu ahin sem doh e)๐ŸŒพ.

Pathen lungset ichan jing nah lai jeh uvin, Pakai kum 2021 sung a Sopi Uu leh Naoo,Nu leh Pa cheng adam na lai cheng in Damsel a, Nute Nikho (Mother’s Day) imuthei nah lai jeh uvin, Eiho jouse ei sem Pau Pa Pathen chuu thangvah na ipi masa pen uve.
Chuleh muntin/Mun chom chom a um, Nute ho jouse na um na cheh uvah kaja na Salam(๐Ÿ™) kahin pe e.

Tu nikho phat a Nuu mel mu thei na lai a,Henu tia kou thei a ium nah lai jeh uvin Pathen thangvah kit ute.Kei jong Kanu Adam na laiyin, Kanu dam na pe ah Pathen ka thangvah e(๐Ÿ™).Sopi tam tah jong Nuu mel mu a Henu Henu tia kou jing a um na lai thei mitam tah um ding in kaki nem e.

๐Ÿ’ž _MINU HO LOUPI NA_๐Ÿ’ž

๐Ÿ’ฅ Minu hi Aum lou poimo tah khat chu ahi.Minu um lou na ah Neh leh chah, sil leh chen jeng jong aning lhing jou poi.

๐Ÿ’ฅ Insung a Minu aum lou teng Phatsot tah Genthei na leh thoh hahsa nasa tah in a lhung ji e.Hijeh chun Minu um na Insung chu ha nom a nom jeng ahi.

๐Ÿ’ฅMinu hi Insung a Doh le sin le a kinei pen,Aneo alen geiyin Lunggel jouse ki sei khum na mun ahi e.Ama ho hi ima jouse hettoh masa pen ahiuve.

๐Ÿ’ฅMinu um louna Insung ah chun Thu leh La ima ache lha thei pon ; Chuleh Khat leh khat lunggel jong aki koimat thei ji poi.

๐Ÿ’ฅMinu kiti hi Leiset chung a Mipa hihen, Chate ho hijong leh Alungngap nau chuleh Aki pa na pen u ahi pen e.

๐Ÿ’ฅLeiset chung a Chamna semthem pen chu Minu te ahiuve.Chuleh Ki kan khom na jong Minu te a kon ahi dehset e.

๐Ÿ’ž _LAMHIL PHA PEN AHI’NAU_๐Ÿ’ž

Minu kiti hi Mi mantam pen tin jong aki hei.Ama ho hi Aji leh Acha te ding bou a kisa lal jeng ahiuve.Kaji hin ipi abol leh Inchen khangtou a Machal ding ham ti hi ama ho gelkhoh pen ahi.Alangkhat ah Acha te chung a abui na jong hi mai mai hi lou ahi.Kacha nu Kacha pa hin Agoul apai ahin khel jou na dem? Athemzil na lang sang ah hin Agoul chung ah ahung hina dem tin agel khoh ten ten jeng uve.

Achanu ham Achapa ham khat chu buina jat chom chom ahin nei ji teng, Asung a koun hi hen apo lang a koun hijong leh ipi ati leh Ka Chanu kacha pa hinkho hi ka huidoh tei dem tia lunggel hatah a gel jing ahiuve.Insung khat a Pa leh Cha aki bui kom jong leh Aki kah a cham na sem a kisa bui lheh jing chuu Minu ho ahiuve.Aphat seh a Chamna sem jing a um jing ahiuve.Hijeh chun Minu kiti apoimo dan leh Aloupi dan uhi Vannoi minthang tamtah in jong Apahcha uvin,Chuleh Aki laa choi choi lo jiuve.

Insung kicham na ding hihen, Pa leh Cha kikah hihen chuleh Nam leh Nam, Gam leh Gam hijong leh Minu te hi Chamna sem in apang jing uvin, A thei top chan uvin A bol ding uva ki lom Achate chung a Lamhil na lam ahin, Insung leh Gamsung a Chamna bulpi in pan nasa tah a la jing chuu ahiuve.Hijeh a chu Nute hi Loupi tah leh Jana nei tah a buipi dia lom ahi.

๐Ÿ’ž _MINU UM LOU NA UNSUNG_๐Ÿ’ž

Minu um na Insung chu ina sei tauvin; tun Minu um lou Insung chomcha ana sei khom kit ite.

Minu um lou na Insung chu Aphat kom leh Apha nan Aset leh vang chun ase sa jong se be cheh ahi jeng e.Ajeh chu ki ngailut na, ki chamna hung kon doh na Minu chu um lou ahi tai.Hijeh a chu Kicham na chu lhasam ahi tai.
Nute nikho ahung lhun deh deh leh chun, Nu nei lou te chuu Anu gel doh a Ajalkhun chung a mitlhi long chut chut a kap jong um ahi.Abang kit khat chu Anu thil peh ding nom ma ma ahivang a Anu um lou jeh a Lhase tah a aguh a thim lhi so so jong um ahi.Abang loi kit khat chu Anu no (Anu thah) ang sung a kon gim kisah behseh jeh a Lhase behseh a Moh va mang, Ahinkho da kisa behseh a Ahinkho itcha ta lou hel a ahinna(Life) ki lah jong um da lou ahi.Hiche ho hi aki mu doh ji teng Henu tia kou thei na lai ho ding a , Nu mantam dan leh athupi dan hetthem a ngailut jing ding athupi pen e.Leiset a Henu tia kou ding nei ta lou ama leh ama ki lhaset a Ahinkho bei lo jong tam tah um ahi.Hijeh chun tuphat kilem petcha hin Ahi ding bang tah in Nuu te hi ngailut na chan jing ding ahi.

Pathen in Minu te ho jouse dam na leh thahat na, phatthei na, Lhagao lam a vetton thei hina, Insung leh Gamsung pum pia lungmon na Minu hung hi jing jeng tau in………
Na Bon uvin…..” Nute Nikho Loupi “, tin Kaja na Salam kahin pe kit e…(๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™)…….
…………..๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ……………..
(๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–)

Kakipah e !
Nute nikho ahi toh lhon a Aphachom ding ham tia iki tilkhou nau seikhel,Seival chuleh alhing lal aum khah leh Pakai min in ki ngaidam utin,Isei Khah nau Pa Pathen in Alenggam a ding in phatthei ei boh peh jing tau hen….(๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *