BUNGPI THING LEH MIHING HINKHUA:

General Articles

BUNGPI THING LEH MIHING  HINKHUA:

KL Muana Vaiphei

By: K. L. Muana Khaute

Malai chun Bungpi thing ahin Thitha a cheng sek in, mihiam te a sawi sak dan (Thêmtu) a hisek bep hilo in, mihing hinna hial le a subuai sek hi atiu (zia’h tuanthu leh aum dan hi a diak in Manipur gam ah i chenpi’u Nam lianzaw te’n a taksang diak ui)
Tuni tiang hin le “Khongnang houbaniko” ti in, pathian thilpiak latna leh salam (zâna) a pesek nalai ui.
Zia Bungpi thing hi dawi leh kau, thitha zat chuam chuam chenna leh umna dan a i ngai uh (Sih,suang,kawl,thing etc) te hi, thitha te chenna dan ah i ngai te’u hi, Khristian sakhua (Khrista) tatna ziak in Pathian ti lo chu pathian dang dang leh siamkawm pathian te taksan lo di iti ti lai un, siamkawm pathian te’n ei subuai kha sek hi.
Etsakna ding in: Zân ahem ahiloleh gamnuai ahem ah mi, thisia hisia aum phat leh “a tha a lang hi; ka lau” itiu un, “Gau nei ahiu, ei pet khatawl ina” iti na lai un, ginchatna le I nei thim hiau huuau nalai sek un ka hiai. “Aum puai” ka tina hiziang lo in, “Amau khawvel ah a pathian te sang ua ei Hukdampa Jesu Khrist hi lianzaw ahi; Pathian thulo talua ah thildang lau inei zawk sek uh hi khawk mama ahi ti ka gen nawp chu ahi. Dawi leh kau chu khawvel in um ngei in a, ahi’nla, Khawvel siamtu leh hatchungnung Pathian khut in thil bangkim hi kawi mai leu hing, I damna ding un, Thina zo ah lopi tak ah hung thokit leh, Ama umna ium theina ding ua mun siam ah chia i Lalpa’u Jesu Khrista i ginna’u chu, “Dawi leh kau te apat bitna ahi” ti ah bel ding in a hun tawk mama in, hawmthaw aum puai. Ziaziakchun, Vânkhua leh tui ah kinepna thuhing gen zing ngal ah, Themtu galthuam thepna te ah buai zing ta puai tiu. A hepina thisan ah ei tatna hi, Khawvel i zawna ding uh chu ahi.
Eden natna apat tatdawh i hi’tak ziak un, mihiam chawndan, Tantu Lalpa dawilo gual ah bual ta lo in um hileu hin, Mithiangtho, Zotu Lalpa melhiat te hitai tiu in, “Dawi leh Kau” mang ah kibum tuana te’n ei zo ta lo ding ahi.
Setan suak ngawngkawl apat tatdawh i hi’tak ziak un, mihiam hinkhua pumpi hi Pathian temple (Pathian chenna inn i hitau). I taksa chu lei ah siam ahi ziak in, Corona virus second wave Hileng (Hipi) ziak in I vei thei ua, i thithei bawk ui. Ahi’nla, i hinna’u, Lalpa apat piak hinna nei, taksa leivui ah tuam mai i hi’ziak un, Lalpa apat i dawn uh hinna thagau tuamtu taksa hin, haksatna tamtak hun palto nalai ngei ina, Himaleh, Lalpa leh a thilhitheina chu suang in, kung lam chu del ham ham leu hin, tatsate chawlna munnuam ding ah Lalpa’n a guansa Khawpi chun, mithiangtho melma gâl zo ah a la chawldam masate kha tawh, tawp ni neilo in Lalpa chu chawihawi zing tai tiu.

Dogâl zo ah KHAWPI HAWI lua zo ding in Lalpa’n hun malzawl tahen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *