KEI DI’N DÂN ZUI BUKIM HI A KILAWM HI

General Articles General Updates

KEI DI’N DÂN ZUI BUKIM HI A KILAWM HI

By: K. L. Muana Khaute
2nd May 2021

Dân kiti hi, Pathian in Lei leh Van chung leh nuai a umte a siamzaw in ki’etkawlna dân chu a pe’ngal hi.
Adam leh Evi chu ama kibatpi in a siam a, thilsiam zosia enkawl ding leh mawpuakna ching ah enkawl ding in mawpuakna a peta ahi.
Adam kiangah piak Dân chu hun bang chan ahem nung in Mosi kiang in mihiam te mit ngei ah muthei leh zui ding in Thusawmpiak ( The tenth commandment) a pekit hi. Zia dungzui chun bangkim vaihawmna a hung um hi.
Zia Dân zui lo te chu a gitlona uh zil in gawtna chu piak ahi sek ui. Khang hung chiazel in, gitlona nei te chu Thiampu te’n Gan thisan in a thawi sek ui.
Gan thisan ah kisil lo chun bukimna umtheilo a hitak ziak in Mithiangtho,Thiamgau, Zawlneite mangcha’n Khawvel Hukdampa a hun sawl ding thu a puang khawm hi.
Tichun, Jesu Pathian chapa chu khawvel in mihiam te lak in a hun khawsa, Dân zui lo chu lemlo hi’ngei ding ahia, John Baptistu kiang in, Jordan lui ah hung in “Ei Baptis in” a hung ti phut ta mai a, John chun, “Nang ma’n lei Baptis ding sik in bang atia…” ati lai in Jesu’n a dawn hu, “Kei a ding ah Dân sukbukim chu a kilawm hi” ati ahi.
Ziagual chu ahi; tulai khawvel ah Hileng Corona-19 second wave um ziak a, Govt. etc etc… te’n Dân a siam te’u zui chu, mimal leh khawtang damna ding umsun chu a himai diam? Khenkhat chun, “Khristian hina zal ah bangma lau ding a um puai” le iti maithei ui…
Zia chu i hiattheina di’n, Simtîlbu (Genesis) mihiam taksa chu vaivut (leisiat) ah siam ihiu hi. Amabo, i hinna’u hi thagau ahi ti vang hiatmil lo vang a phai. Thuthungthak leisiat a siam chu Lei ah kile kit in tin, Pathian ah hinna chu a Pepa kiang ah chiakit ding ati a hi’ngal ah maw!!
Khawvel Dân, ahiloleh Pathian piak Dân ti ah mihing te’n i pawm uh chu Dân bukim chu a hilo maithei, ahi’nla, Dân um lo ah chun thiamchanna a um thei puai. A bang chu hitaleh, i dam chiat theina ding un, Khawvel ah thil phalo tunsak hi’sang ah thilpha tun sak tu ihi guat chiat uh a pawimaw takzet ahi. Bangkim ah Dân kisiamte chu, i bitna ding ua zuitu ihi thei chiatna ding un Lalpa’n simtute ei malzawl chiat tahen!🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *