GINGTUTE PILVANG POIMAW

General Articles

GINGTUTE PILVANG POIMAW

GL Muana Neitham

☦️Lalpa , Lalpa , ei ti taphot van-gam lut ding a hiziang puau; ka Pa van ah um dawi gual hi’te bep lut ding a hiu hi. Zia ni tak chuleh mi tam tak in, “ Lalpa , Lalpa , la min in thute ka gen sek in, la min in thithate ka deldok sek in, la min in thilmak tam tak le ka hisek hilo a hem?” a la ti’n au. Himaleh, keima’n a kiang un, “Nang uh thil gilo hi’te haw, ka hun hekha ngai puai, ka kiang ah kipat chia mang un,” a la ti ta’ng ka. Kuale zia ka thugen hi he ah mang tapo chu, mipil suangpi chung ah Insapa gual chu hi’n a. Gua a hung zu, tui a hung lian ah, thigua a hung hâng ah, zia In chu a hun nam sot sot a; himaleh, suangpi chung ah sak det ahiziak in, a pûk diak puai. Chun, kuale zia ka thugente hi he ngal ah mang lo tapo chu, mingol piaunêl chung ah In sapa gual chu hi’n a. Gua a hung zu, tui a hung lian a, thigua a hung hang a, zia In chu a hun nam sot sot ah, a chim ta ahi; a chip chu a huaisia na e! a tia
MATTHAI 7:21‭-‬27

☦️Pilvâng tak in chingthei un; la mêlmau Diabol chu sakeibaknei kitum gual in a nêk ding hawl in a vâk vêl vêl hi
1 PETER 5:8

☦️Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour
1 Peter 5:8 ESV

Khawvel ahin BIBLE, Pathian thu he bukim kisa mama, Bible sang ah Thagau buaipi zaw, Pa Pathian sang ah Jesu buapi zaw,Krista Kochuam te lak ah hetna lam a chualchum deu te them a, lungkham lungzing damna ngaicha te kiang a Pathian thu dik leh chuam bik he dan a kigen a, damna, hiselna, nawpsakna ding a pauchap piak ding a kigen a chawm vel vel atam mama ahi

KHRISTA Jesu’n mangthai te ading ah hukdamna bukim calvary thing CROSS ✝️ asep zawsa(Redemptive work)hawmthaw leh huntawk salo pawl mi atam mama ahi

Zia hi la bawllo a, zia gual ahi lahilo chun Piangthak puanla,pau hetlo a la paulo chun hukdamna neilo hinla tite, thagau la chanlo a,khua helo a adung avai a kichom lumlet te bep hukdam hi dan a ngaitua leh ziltilna diklo a ki ziltil pawl a um kit un ahi
Hukdamna ding a kalbi chuam chuam@ steps chuam chuam bawl ding, sep masak ding ti gente lak in kiveng in. Hukdamna hi Pathian apat ahi,Pathian Thuneina tawp nuai a um ahi. Mihiam te nasep hawi/phat ziak a lawdawk/nei thei ahi puai

THIANGTHO THIANGTHO THIANGTHO Pathian chun ama dikna leh Hepina ziak in, a chapa Jesu chu CROSS a khetden in a um hi.Zia a Hepina ziak bep ah TATNA SEM ZO; THINA ZO a THO KIT TA, Jesu Khrista ging tapo chu PATHIAN chate ahiu in,hukdam ahi tau hi Zia gual ma chun Jesu ginglo tapo chu thiamlo chan ahiu hi

Tichun hukdam chate ading achun Pathian hepina dan te chu puak giik hitalo in,kipak takin Pathian zilsakna, athu te chu azui tau in ahi

☦️Lungsiatna ziak ah ginna ah chun hukhin la hingal un; zia chu nangmau ah kipat pawt hilo in, Pathian thilthawnpiak ahi zawi. Thilhi ziak ahi puai; chutilochun mi kisuang kha’n au
EPHESA 2:8‭-‬9

Pathian hepina chu zia hi ahi, a thupiakte I zop uh hi. A thupiakte le a haksa puai
1 JOHAN 5:3

JESU’N Nang kahun hekha ngai puai, ka kiang apat in pawtmang un, nang uh misualte ei ti khum khak ding chu lau umtak ahi
Pathian hek khaklo, khristian kiti hikhak ding vang lau um pen pen khat chu ahi. Pathian mi leh Pathian nasem a kigen, nang gilpi ading bep, nang lopina ding bep, nang minthang nading bep buaipi lahi chun Pathian het khaklo zawlnei lem khat himai ding lahi

Khristian,Khrista hukdam chate kiti te chu a Thiangtho Pathian ho le be te ahiu hi

Khristian kiti khawvel mite tawh lamdanna neilo, thiantho chuamna neilo lahi chun ki ngaitia pha in. Ginglo Khawvel mite gual a khawsa, Khawvel mite du leh nek gual ah du ah ne nalai, bangkim hethiam a pomthiam, Pathian thil leh Khawvel thil te khen danna neilo a nawp tel tak a hinkhua mangto zing, Bible in gitlona, sualna, hukna, chapona,tat thanghuaina ati leh dang dang Bible zilsakna te buaipi lo leh thusimlo lahi chun CHRISTIAN LEM lahi ti ki hedawk in Unau

Kisik in JESU BEL mai in🛐🛐

And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from M e , you who practice lawlessness
Matthew 7:23 NASB

Pathian thu awina chu Bible zilsakna zui hi ahi. Jesu Krista nei, Krista a pianthakna nei chu BIBLE thu awina hi ahi. Thagau thiangtho pawlna chang techun Bible ziksakna a zui un ahi.Pa Pathian, chapa Pathian leh Thagau thiangtho hi Pathian khat ahi dan hedawk zolo te leh pawmlote chun Pathian hetkhaklo, Bible apat hilo thagau achang ut diak sek un ahi. Thilmak leh lam dang tak tak te bawl in, ki bumna te, dawi leh kau naw dawk in, mi het dawlo thugil hechuam leh amau thagau chan kidang deu a kigen pawl chu PATHIAN nelsia, Bible zilsakna dik mudawklo leh hedawklo te ahiu in,zilsakna diklo zui ahiu hi

Khristiante zia khawvel a um nalai, hinla khawvel migual hitalote a dingin chu, zia khawvel hi kidona mun ahi, thagau lam galdo zing ahiu in ahi

Khristian hinkhua a galdo ding neilo leh galdona mun a um ahilam lam le hephalo, khawvel pakzu chawp a thamuang mama ziang mi hunkhawp chu um ding in gingchak a um hi.Zia lak achun nang la pang kha mai diam maw unau? La nek dan, la kichei dan, la khawsak dan, la pau dan, la loipawl dan, la nunnawp mat dan, la phasak leh hoisak te PATHIAN LOPINA achang na diam? Pathian dawi gual ahi na diam unau?

Do you live like as how the world live? Do you act like as the world do? Do you eat like as the world eat? Khawvel mite bawldan leh chiapi gual in nekguk, chakguk leh gawlguk labawl em?
Do you dress like how the world dress?
Is your sensual dresses and showing off much of your body parts will be pleasing to God? Will that glorify God?
La laptop, mobile, computer leh internet la khawi zing te, la et zingte hin PATHIAN LOPINA A CHANG NA DIAM?
Khawvel ahin themtu setan matchak dawithei thil atam mama hi.Themtu setan matchak a pang khatawl inla aw unau…

PATHIAN in ei zilsakna dik pen, Bible zilsakna, Pathian thu siamzing in, asun azan in Pathian thu sut le ngaitua zing in, tanlo in PAUCHAP zing hitiu e. Zia chu PILVANG TAK A UM DAN DIK, KHRISTIAN HINKHUA MAT DING DAN DIK TAK CHU AHI NGAL A

La thununna lampite chu ei hiat thiamsak inla, tichun, la thilbawl lamdang takte chu, ngaitua ta’ng ka
SAM 119:27

La dan thute dungzui in kãl ka suan hi; umdan diklo zosia hi ka hua ahi
SAM 119:128

Chawl lo in pauchap un
1 THESSALONITE 5:17

☦️KHRISTA LALPE’N SEPAI☦️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *