A lemta puai maw….

General Articles

A lemta puai maw….

Kum 2021 tiang a zaila thiam kipakpina khawmpi January 29, 2021 hun a Vaiphei Community Centre (VCC) hall, Bethel Veng, New Lamka muna Vaiphei Artistes’ Association (VAA) vaiguanna “VAA ZAILA AWARDS 2021” a chun ka pang ve a. Laa sakthiam nungak tangval te’n zaila’n ei awi ua, a lim um a hi.

Sun hun kaihuaitu Lianlalsiam tawh Lynda C Suantak in “I lak ua hin laa sak thiam, kum tamtak lasa ei awi limtu Pu Henlian tawh Pi Hauneiting a um ua, lasa dinga special request a um a. Tuhin lasa dinga iko uh ahi” ti’n a hung puang tau ale, tia chun a minthan pi’u, “Damsung ah kawpte” ti laa hekha mi lungleng kumlui te haw chu Pentecost ni thagau in a khawi phul gual ua khan a lim khawp mai ua. Pathawi duang tingtak, 5.6/7 feet vel a dinsang, kum 1970 dung vel a pawsal sam hoisau melpu, a kichei dan khale khuti tho, vak et mai a chun Bruce Lee a hem timai ding melpu khat hi a chut mun a pat stage lam a hung zawt guat ziang kha mu nawp a tingpha!

I thupi ua khun lut kit phawt mai leu hin. Zia laa hi kangaitua zui zel a, dawtna tamtak a hung lang a. Zia te laka khenkhat chu: senlai lungdi tawh huitung lo “a lemta puai maw” nei khawvel mihing laka hin bang zat a um diam? “A lemta puai maw” ti chu paukam naran a gen ding hileu hin, sappau a ‘unfulfilled dream’ tina a himai diam? R. L Stevenson – thukhawchang, “Kinem taka khualzin hunlai hi lungtup gam tun masang sang in a lim um zawi” (To travel hopefully is a better thing than to arrive) tih hi i kingatna’u hitale chu, ‘a lemta puai maw’ neite hi mi vangsia hilo in mi vangpha a hizaw thei mai diam?

Khawvel a kilungsiatna thuanthu lar pen te hih huitunglo lungdi thuanthu a hiu. Shakespeare – ‘Romeo & Juliet’ hi etsakna chianpen hi maithei. Zo suante thuanthu lar tak ‘Suiting leh Ngambawm’ te haw hileh kilungsiat huitunglo ‘a lemta puai maw’ thuanthu a hikit a hi. Bang a tia khawvel mihing te’n tigual thuanthu te haw hi i tuipi ma ma’u a diam? I hinkhua limtha, bang hem ti lama eima thuanthu a hi ziak khale hi maithei in na e.

Mipa leh minu hi kihiptua ding leh nupa’n a kisiam dinga khuanu guan ihi ziak un mi pangai chin chun dawi gual leh ngaizawng i nei chiat ngei diu a ginchak um a hi. Chutichun, a ziak leh zal chuam chuam ziakin kingaizawng tam zaw hi kichenglo in ikikhen kit sek a, ‘Tui bang gawm a lemta puai maw’ tiding a hung hita sek a hi. Himaleh, minu, mipa hinung ale, nunlui lunglen in lunglui a leng vawng vawng thei sek a hikha! Tigual a hiatmil haksa i sakna chu ikingaizawng hunlai, ‘unfulfilled dreams’ kilungsiatna khankhua bung leh chang ngainawp leh ngaium, i hiat zingna computer prokgram a cham zing, a changle i ngaituana hung kilang dawk sek chu a hi. A nuam a hem nuamlo lam thuchuam hileh.

Lungsiatna sunmang taksa chansak, kingaizawng kicheng tamtak chun a kinep nau gam tiam a tung tak ziak un kinep ding dang a neita pua ua. Mi tam tak a beidawng ngal ua. A kichen mau, kicheng ding kinem taka a thil khawm lai hun kha a ngai vawng vawng sek ui. Senlai lungdi tawh a lemta puai maw neite a hiu le chu damsunga a kilungsiat na’u sunmang kha a matzawm zel thei ua. Zia lunggel chu tawh ‘pialgal lam bek in aw’ ti duthusam zel in thankhuk a lutpi mai un. Senlai lungdi ngai a Pu K.L Muana Khaute, ngei inle a dinmun a genchianna, “A thak zing hepi tawng luan sate” a han tithut kit hi vang chu, huihah… tulai pau in a ‘multhet’ ah, a naa a hi.

Senlai lungdi aw!
Vawnchawite lanu val changta,
A thak zing hepi tawng luan sate,
Ngilni him a um thei puai aw,
Malai I khankhua I thimthu lel,
Tuibang gawm a lemta pua hem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *