Ei chia pi kit in (1 Samuel 15:25)

General Articles General Updates

-Editorial Column

Ei chia pi kit in
(1 Samuel 15:25)

Pathian sathaunu Leng Saul in Amalekte a do lai un Pathian in ma apui ah gual zawna ava chang tau ahi. Maleh Pathian thupiak pakhat asuk pitin lo ziakin Pathian chu Saul chungin a lung dam ta lo ahi.

Gancha hamgit te Samuel in ahet phat in Leng Saul chu kitha lawp takin Pathian maichan le Thillat dinga gangual phapen te kahung puak ahi atin ( Pathian in agal te zosia a tha chimit ding, a gangual tianguah bangma hoilo ding ti ah thu alapiak ahi), maleh Samuel in Lalpan a thumat sangah halmang thilpiak le kithoina kipakpi zaw ahem? Ahipen chu kithoina sang in thumat a phazaw’n, athu ngaisak chu belamchal thautak piak sang ah le phazaw ma ma ahi(1 Sameul 15:22).

Pathian kipakna hi a thumat ahi ti aki chian mama ahi.

Ka Bible simzing ziak, ka pauchap zing ziak, Pathian thu ka gen ziak, ka thawlawm tuaktam ziak, kochuam dinga kakiphal ziak ah Lalpa kipakna chang gual ah kala kingai ni atam sek ngei…maleh Lalpa akipak lodan tuhin chu kamu chian deu² hi.

Pathian in a thupiak le zui ding ati thilpha, adik, a pawmtak, athiangtho helo kuama i um ta puau.

Saul in mipite a lauziak le asuk kipak, a din mun asukdet nuam nalam in Pathian thupiak ala bawtsia ahi. Pathian lungnat na a chungin a tung tan, Lalpa’n akinung hrisan ta ahi.
Pathian in a nutsia ahet in athum ngawi² mai ah maleh Pathian in alungthim asang danglam diak talo ahikha.

Vangpha ihiu, tuni hin i Lal Jesu jal in Pa kiang lampi hawnthak piak ihiu, kisik ah la zawt ahichun Aman hun ngaidam nalai ding ahi.

Aleh suapi nang le kei hausapa lauziak, MLA pa lauziak, Minister lauziak, officer te lauziak, loi upa deu ititeu lauziak, adik bawl ah mite nuisan chan khak ding lau ziak, adik zui ziakah lawi le pai te nawksan leh lungnat khak ding lau ziak, adik bawl ziakah i dinmun ki lin khak ding lau ziak, a dik bawl ziakah khat lawtinna ding lau ziak in Pathian ila sulang na kha sek em?

Zuikim le fel bukim lakisa mai thei, ngaipha tiam in gancha hamgit la maicham thillat guat kha Lalpa sulungna tu ala hita ahi.
Lalpan a thumat ahivei a ngaikhok pen. Saul in Samuel kianga Pathian kiangin ei pui kit in ti ah a thum ngawi² gual akhan Lalpa ang sung zuan kit mai hitiu, ei chiapi leh pui dingah ngak le mansa zing Lal Jesu ah um hi, zia chun Lalpa kipakna chang hitiu in dam ding ihiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *