KL.Muana Vaiphei

DAN (LAWS) HI SUAK NGAWNGKAWL AHI DIAM! – K L Muana Vaiphei

General Articles General Updates

DAN (LAWS) HI SUAK NGAWNGKAWL AHI DIAM?!

– K L Muana Vaiphei

Malai puitu Mosi kiang in thusawm zuidi ala pe ngei a, zia dan dungzui achun kuale thil hikhial ta phawt a hikhel dan tawh ki gun in a chung a vaihawmna a um sek hi.

Zia dan pathian in ala piak chu, mimal zalen na dal tu ahung hi ziak adiam, dan kithung ta sa chu subei ding in achapa neisun I Lalpau Jesu chu khawvel in ahun sawl a, dankhau tak mihiam te zui guallo chu sumang ding in Kalvary kross achun hepina dan chu ahun puang dawk ta ahi.

Tichun, dan chu ahung kisang lamdang a, hepina dan chu Thingno sek dip dep gual in khawvel mihing zosia chung a mat pat ahung hikit tai. zia dan chun mihiam te lak in zallenna chu panmun pawimaw tak ahung tun phat in mihing leh khawvel vaihawm te lak in zalen na leh saltan na gen senlo buai na chun ei chup Khum kit tai, chuti chu ahung hi tak in Dan chu bang a hia kuan zia dan chu a siam ahi em ti dawtna hi ahung lian ma ma ta ahi.

Masang lai a chun dan khau tak chu Pathian in mosi mangchan,dan dungzui in kum tamtak ala ki chia pi tai in Jesu khrist chun hepina dan ei piak nung a dan in ei kan ta lou ahi ti a dan umzia helo gual a khawvel mawk mat ziak ua dan buai hizaw lo in a mihiam te hi buai ihi zawi ti hi ka gen nawp chu ahi.

Dan umlo a mimal leh mipi ki vaihawmna um thei lo di ahi ziakin Dan ki siam ahi ti ihe chian tau hi chuti chu ahi tak ziak in Dan sang a lianzaw ihi tau a, idam na ding leh I khanto na din Dan enkawl tute leh zui tuten ahi di gual tak a zui chiat leuhing Igam leh hung khangto ngei di ahi

Tuhin chu Dan hi mihiam siam himah leh dan zuitute leh dan mang te I thiam lo jiak un ibuai chang uh a tam ma ma hi. Ahitak a chun mihiam Leisiat (tungman) a siam ihi ziak un mimal leh vaihawm tuten ithugin uh leh Khawvel din mun en in eivengtu di leh ikhawzinpiu a ikawlphe khawnval ding a isiam u ahi ti hi hetmil lo pha ma ma di ahi

Dan hi suak NGAWNGKAWL gual ahi puan Hepina thil thawnpiak pak leh ga chu ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *