KL.Muana Vaiphei

BAWNG ZÂWNG THÔU IN A BÂWK: KL Muana Khaute

General Articles General Updates

BAWNG ZÂWNG THÔU IN A BÂWK:

-KL Muana Khaute

Khanglui te thugosia/ thuching a la gen sek uh ‘ BÂWNG ZÂWNG THÔU in a bâwk’ a ti sek uh hi, Ken le ngaidan leh hiatdan khat ka nei hi, zia chungthu a hin chawmcha vak holim khawm hitiu.

Khawpi pawlam a um leh lou bawl mi te hin a lo thei lo in bâwng ,lâwi leh gancha hi a ki mang cha deu sek a hin, a tangpi’n lou kai na a te, anawi tui sûkte chuleh siatni phat ni ah a lo thei lo a ki mangcha a hi ziak in gancha te hi a ki vak deu chiat hi. A diak in BÂWNG leh LÂWI hi neilo thei lo a hi, a ziak chu nekhawl na ding a pawi maw diak a hiu, himaleh a leng ah genkim thei lo ding i hi ziak in bâwng thu bep hi zia thuchûn a hin gen ka nuam hi.

Coming Soon | Get in Lamka Unisex Salon in Lamka Town

Lou bawl mi a ki hi ziak in khawcha a Cheng te chun Bâwng kawp khat kawp ni bek nei angai ziak in, a ki enkawl chiat hi. A hinla,I gân nei uh chu a dam maw chang uh le a um sek ah, ziagual ma a chun tek hun leh zawngkhal hun a nei sek un, zia phat tak chu leh nasep na ding a mat thei lo hun a hi bâwng chu a hun zâwng khal phat leh bangma a mat thei puan thou (ant) leh ganhing chuam ten a ‘BÂWK’ sek un a gim ma ma sek ui. Zia hun phat tak leh a nei te’n etkawl a ngai ua, damdawi te piak leh nuh a ngai sek ui. Himaleh mikhen khat in a enkawl ngai puau a tam tak in a thi law sek hi. Upa tupil in a la gen gual in a bâwng chanpi ten ngai ua, a mau lak a um a nuam sek ua, himale a um thei puau a, amau ngen in a um un, thosi thouvâi in a bawm sek un hinkhua haksa tak in a mang sek ui.

Zia bâwng zâwngkhal te hi, bâwng chan piteu leh a neitu ten a ngaisak gual un mihiam te lak in le a zâwng leh a In-cheng lo te hi a musit un ,a panpi nuam sek puau ah, hinkhua haksa takle kingai siatak kawm in hinkhua a mang sek ui.

A chung ah thupi bâwng zâwng thû in a bâwk hi a tiu hi, mihiam te lak in a tam mama hi. Zia thugo te hi he zing ah, a zawng leh Meithai a hatzo lo te hi I hepi diak ding a ki lawm hi, i sep thei kei lo uh hi, mihing piang phung in le a dik lo ban in, Pathian dawidan tawh a kikal a, zia genthei zawngkhal te I lungsiat thei lo ziak un eima mimal ,chi leh nam le a khangto thei lo in ka hiai.

Awle,unaute kua a bukim i um puau hi, maleh mihiam dan leh Pathian dawidan jui in gen thei liangvai te panpi leh hepi dan ki zil thak chiat hitiu. Zia bâwngzâwng thôu leh vai in a bâwk a hinkhua a mat uh hi, phal ta lo ah, panpi in suk hat gawchiat hitiu chuti le mihiam dan leh Pathian dan kihepina hi nei chiat in, puakgik ki dawn tua chiat tai tiu, chutia thupiak hepina nei a hinkhua i mat chun khawvel cheimawi leh Pathian chawihawi te hung hi ding i hiu. Siamtu Thupiak lûl a hi ziak in, zia hi tudet in zui chiat leu hin, Zia a pat chun leilam malzawlna leh van lam malzawl na chang ngei ding hiu.Lalpa’n panpi ngaite panpi thei ding in malsawm na eipia chiat ta hen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *