KL.Muana Vaiphei

ZAN IP MAW HI GENTHEI UM TAK AHI: KL Muana Khaute

General Articles General Updates

ZAN IP MAW HI GENTHEI UM TAK AHI:

KL Muana Khaute

Khawvel a hatsatna chi tam tak um ngei in a,a hinla,a ziak a zal umlo hial a imut theilo hi ka ngaitua chang in,mihiam te pilna khêl a hil chian theilo thawk hakpên hi din ka ngaitua hi, nang ngaidan leh pawm dan bang a hi diam! ti vang ka he puai.

Nek lo chak lo ziak a hilo le lungkham ziak a imut theilo ti te a hi lo leh damlo na ziak a imut thei lo, thagau lam a taksap ziak a ipmut thei lo te hi chu mihiam pianphung a umsa a hi, chuleh vangsiatna leh thina( lusuunna) ziak ah, imut thei lo hi le mihiam chan dinga guatsa le a um di-mawng ding a ngai thei a hin, zia te hi hing lemgel thiamna leh pilna ngai thei leh pumpel thei leh ngai zam thei ding a ngai a hi.

Hatsatna le umlo,buai nale mihiam a tak sap na imut maw na hial di nei le hilo ah, imut maw mai hi lungkham um tak a hi, zia hi Pathian bawl a hem,setan bawl a hem a hiloleh mihiam ki bawl? A hiat thiam a hak sai, mihiam bawl a hi leh chu ngaitua thuktak leh chim tak mang a hil chiat hi ngei di a hi. Zia chu a hilo chun mihiam te ipmutsak thei lo chu siam tu hi ngei di a hi.

Imut thei hi dam thei na a hi ziak a chun imuk sak thei lo chu taksap na nei a hem? a hilo leh gawtna chikhat a hi diam? Zia ziak a chun a ziak hawl dawk thei lo chu mingawl a hin, a hawl dawk thei tu chu mipil Pathian a hinna nei a hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *