YVA Town Unit in Panpina pia

General Updates

24th July 2021 | Kanam Vaiphei

Zani khan  Young Vaiphei Association(YVA)Churachandpur town Unit in Liangvai genthei te sawmdawl in kal ala suan dawk thei kit ui ti thu hiat ahi.  Ni dang ah YVA Town Unit in ala patsa maban sunzawm in, Amau Unit sung bik ah kithuapina piak thei ding ah ahiat teu inkuan 12 te kiang ah chun Anchang Bag 3, Allu Bag 1, Dal 12 Kgs, M.Oil ½ ltrs 12pcs chiat panpina ala hawm dawk thei ui.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *