VPC Road ti hita ding

General Updates

10th August 2021 | Kanam Vaiphei

Bethel veng ah Vaiphei People’s Council(VPC) Office gei ah Lampi chia phei pen hun sawt tak VPC Road ti ding ah Lawi upa te’n ala buai piu zing chu , Veng sung leh lawi upate ki thu kim na dung zui in ki nawp tua na aum thei tai. Zia kinawp tuana dung zui ah chun, tu ni ah pat in zia Lampi chu “VPC Road”  ti ding ahi tai.

Hunsawt tak mai I labuai pi uh. VPC Road thu chu pathian zal in tuni Date 10/8/2021 ni in Gouchikhup veng Unit VPC te toh VA ten akigen khawm a, Nidang a Development Road kitesek VPC Hall mai a lampi chiapen hi Tuni kipat VPC Road ti hita ding a lemsak ahi tai.

chun, zia Road thu alabuai pi VPC Goucinkhup veng unit Nu le pate chung in kipak thu I gen uh ahi. chun, Tuni kipat zia lampi hi vpc Road ti tak ding ahi ti i kihiat sak uh ahi.

N Thangboi
secretary vpc Goucinkhup veng unit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *