iNow NGO, Lingsiphai in Churachandpur Tribe chuam chuam kiang ah Covi19 relief hawm

Business General Updates Politics

iNow NGO, Lingsiphai in Churachandpur  Tribe chuam chuam kiang ah Covi19 relief hawm.

23rd June 2021 | Kanam Vaiphei

iNow NGO,Lingsiphai in Churachandpur ah Tribe chuam chuam te kiang ah Covid19 nat hipi leng in asuk khak Inkuan 380 te kiang ah panpina An chang leh meding thilchuam chuam ala khawm dawk hi. Date 21st June 2021,Thawtani ki pan in, Lingsiphai leh Kangvai kua ala hawm pan ua, ti gual chun, aban ban in Tribe chuam chuam te kiang in aban ban in Zillai,ZSF leh KKL lawi upa te leh mi tawm ngai bang zat hem kithua in zia panpina hi hawm zak in ala um hi.

Zia gual ah Curfew hun sautak ziak ah tamtak suansam ding ah um thei akihi zing lai ah, iNow NGO,Lingsiphai in Bu leh Me ding ahun hawp na chung ah hin, a chang kha te leh Tribe chuam chuam te apat in kipak thu le tamtak ala sua dawk sausau tau hi.

Zia gual ah NGO hun phu dawk tu hi kua dang hilo in, Pu.Kaplianlal, Pu (L). Suankholam of Lingiphai chapa neupen tu leh tu Guwahati ah Inkuan ua Azi Nu.Nengcha Thangluai leh chate taw khawsa ahiu a, Tu ah a  iNOW ( IF NOT NOW, WHEN?) NGO hi kum 1999 ah Lingsiphai khuan Registered office ala hawng ta ahi.

Tunung ale thil chuam chuam bawl zawm zel ding uh ahi dan le amau apat thu dawn be in ala um kit nalai hi. Tu leh tu hin le Pu.Kaplianlal,iNow NGO, ama pan lak na ngei in Guwahati Town sung le suk thian na pan lak in ala um ta, zia chun NE State chuam chuam le huap ah pat ding ala lungtup ahi gual ngei in, tunung le Manipur state ah Town te adiak ah Churachandpur ngei ah le na hung pan pai ta ding un thu dawn sa ahi bawk ahi.

Zia gual ah I gam ading ah Sep thei nalam chiat ah pan i lak khawm teu ziak in, I Gam leh i nam chawi hawi in aum zel hi. Tu nung lele zia iNow NGO hin a lungtup gual sem zawm zel thei ding in Lalpa Jesun ama pui zel ta hen.

Zia anuai ah te hi Tribe chuam chuam ah Panpina aki hawm daw nikhua limlak te ahiu.

iNOW ( IF NOT NOW, WHEN?) at KKL Complex,HQ Veng,Lamka.
iNOW ( IF NOT NOW, WHEN?) at Kangvai,Lamka,Churachandpur.
iNOW ( IF NOT NOW, WHEN?) at Simveng,Lamka,Churachandpur.
iNOW ( IF NOT NOW, WHEN?) at Singngat,Churachandpur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *