VANTANG A DINGA PHA MAHLE INSUNG A DINGA PHACHUAM BEK LO A UM THEI HI:

General Articles General Updates

VANTANG A DINGA PHA MAHLE INSUNG A DINGA PHACHUAM BEK LO A UM THEI HI:
-K L Muana Khaute

Khawvel hi bukim tak a guangal a hi dung zui in mi khenkhat te hi khawtang, kochuam, organization a ding a pawn thaw tak a ki pia leh ama lou-ma gual a sep leh bawl di ta phawt a kulkal tak ah, sem leh kipia le mipi a ding pha-chuam mama a hi zîng lai in, In sung a ding sepdaw leh Insung kituak na ding leh khanto na ding sem dawk keilo a, hinkhua mang le a um thei,vangtang in aki pak pi lai in, Insung a ding in phat chuam na um lo hial a um thei hi.Thil pha sem hingal Insung a ding a pan na umlo te hi lep-tuak thiam a hi chun lawtinna le malsawmna a hung hi thei hi.

Khawtang,kochuam leh organization a ding a thilpha tak sem ah, Insung a phatchuam na umlo,Insung mi, khaw-sungmi kochuam mi te kianga thupha leh thuhing gen gen male Insung miten a hiatlo ua a zawp lo uh chun, agentu leh thupha gentu chu changvai lak a zuntha gual mai a hi diam? ka ti chang a um hih a hi.Thilpha bawl leh semte te le Grape khung ga hawi tak ga gual a mipi te nek thei dinga ga sua te a lawtin gual un, kuale Inkuan kipumkhat ga hawitak sua chiat ding in iki neppi a hi.

Zia a chung a thu ki gen te hin a thil tupchu lung ki-gual tal tak a pankhawm na hin kituak na leh siamtu’n khawvel leh a thil siam te a chei mawi a kipakna leh lim na’n vai a hawm sek hi. Khawvel ah ilên sung a mudan chuam leh huat chuam nei hi, ei ma leh eima ki gawtna a hi.kua hem imu dan ten la i lungthim in, enla ama imu da ziak in imu phawt leh I lung thim ana. Aman la he kei lo,ei le ei ki gawt mai ihi ziak in, mi mu da nei lo hi malzawlna leh kipakna khat a hi. Pathian in mihiam zosia hi ki ngaina di leh nui khawm ding ah, ei guat a hi ziak in, Hepina ti lo hi kua ma thil bat da leh hin dam man um ngei ding ka ki ngai hi.

Pathian in a thilsiam zosia a hepi a,ei le Pathian thilsiam te ihi ziak in, ki lungsiat tua in ki sawldawl tua chiat leu hi’n khawvel hawina leh a thilsiam te ki Cheng thei in tin, siamtu lopi na le muchian zaw diak ding ihiu. Zia ziak a chun ki hepinan, Zotui thiang gual in luang khawm hitui in, Lalpa hepina puan-in kituam tuah chiat hitiu, tichun! khawvel thil siam te gual in hing dip-dep in vul khawm hitiu in, siamtu chawhawi zing tai tiu. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *