KL.Muana Vaiphei

NU LEH PA LEH CHATE DINMUN: -KL Muana Khaute 

General Articles General Updates

NU LEH PA LEH CHATE DINMUN:

-KL Muana Khaute 

Khang chia dan in Nu leh Pate’n cha leh naute chu a etkawl leh a chawp di a hi dung zûi in, thei dan chiat in zia mawpuak na chu a la chiapi un,lawtinna leh malzawl na chu isep tawh ki gûn in malzawl in i um un, i ki pak ma ma sek uh a hi.

 

Hun chu a chia zêl ah khawvel leh mihiam te chiadan leh lunglutna a hung ki-sang dungzui in Nu leh Pate’n le, khawvel kisan gual in chiadan leh lungput dan a hung ki sang lamdang hun tawk in ka hiai, himale a kal a ki zawpmat theichet lo leh tawpna lam hun dinga scientific mu dan leh ‘PAWMDAN’ hi a ki-lemtuak thei ta di lo deu in ka mui.

Mihiam pian phung a chun chate a hun pitin kum (18 yrs) tiang a hung hiu ah, a hin Nu leh Pate taksa leh thagau chawm tu ding ngai/Pawimaw a hi zing lai un,su buai tu,mitthi tui luana siamtu a hung hi tang pi tau a,khawvel leh Insung vaihawmna leh ki-etkawl na hi a buai um thim ziang tai.

Zingkal leh nitak thaw hun ki bang ta lo,nekhun chakhun ki bang ta lo,I chateu la computer age a hi tai, ti ut thim tau,Nu leh Pa ngaisak leh duat ki ti chu zâlmang mai gualmai a hi tai. Zia ziak a chun ‘KHANGTHAK’ Pathian Bible ah, pilna kiselgu hi a hun mu daw ua khawvel thak a kal ei chawipi lo uh chu a mangthai di chu ihi tau.

Hun sawt tak a pat hung kipan ecumenical/ecuminism/ one world Govt. One language, One world religion ( common) ti thu hi iBible in a la gensa,hung tung tei tei di chu lam tua ding ihi tau a,tulai sualna,nekguakna. etc te hi bang ma hung hi ta puan tin, black and white a chia hung ngai ta di a hi tak ziak in Christa hinna ditak nei te a ding chu lung kham um puan na, A min ah, Khrista nungjui te a ding in vang buai um tak hung hi tan a.

Malai achun Nu leh Pate’n cha leh naute a pitin tiang I chawm a,itaksa aba hun leh taksap hun ta uale chaten Nu leh Pate a chawm sek uh a hi.Ahinla,tu khang hungtung ding ahin hung ki le bul ding a hi tak ziak in Nu leh Pa a dinga le mithi nulna ding bep a hung hi thei hi. Abang chu hita leh Pathian thutiam a hin ginum tak um in zui leu hing Lalpa’n a chate makhua ding a he nai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *