Kanam-Vaiphei-icon

VAIPHEI LITERATURE SOCIETY (VLS) LAM AH PAT HIATSAKNA THUPUAN

General Updates News

*VAIPHEI LITERATURE SOCIETY (VLS) LAM AH PAT HIATSAKNA THUPUAN:*

Dt.19/4/2022 | Kanam Vaiphei

Vaiphei Literature masawnna di tupna ziakin Vaiphei Literature Society Managing Committee in Vaiphei sung ah Literature lam ah pan a la la, mi masate chung ah kipakna suklatna hun mat ding vaiguan tup a hi. Ziana ding ah chun a nuai ah kigente hi kua a hiu em, chian tak ah hia leh a gên theiten lekha ah ziksan
VLS memberte kiang in hun pialut leu chun kipak-um in a.

1. Vaiphei Pau ah A AW B CH bu suadawk masapen.

2. Vaiphei pau ah Bible Masapen (Thuthung Thak letdawktu).

3. Vaiphei Pau ah Mathematics leh Science bu masapen.

4. Vaiphei Pau ah Pathian la phuak tampen leh a zat.

5. Vaiphei pau ah tuanthu/Biography zik tampen.

6. Gospel literature ah lekha bu zik tampen leh a lekha zik zat leh a lekha bu minte.

7. Vaiphei pau ah Simla (Poetry) zik thiampen.(Awkai umlo lâ).

8. Pau dang ah pat Vaiphei pau Dictionary siamdawk masapen.

9. Vaiphei pau ah Novel zik masa pen, lekhabu min le a kum.

A chung ah ki gente hi a ziktu/aphuaktu min leh a lekha bu min leh a zik zat leh a suadawk kum kim tak ah hung gen ding in i ki ngen in, iki hiatsak uh ahi.

Chuleh a ziktu/a letdawktu te chanchin chawmkim le hung pansak leu chun kipak- um ina.

Anuai ah kipia VLS
memberte kiang ah hin piaklut thei ahi.

1. Upa Soitinsong Compound Veng CCpur.
#8730985372)
2.Upa Thangzadam
Compound Veng CCpur.
#9862191657
3. Upa Kamkhozuan
New Lambulane.
# 7085794027)
4. Prof. Tongneilal
Vaiphei Enclave Imphal
#8416069377/9774191299

Sd/-
Pu Liankhothang

Chairman, Vaiphei Literature society (VLS)
# 8014222958)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *