VAIPHEI CHANU MEET RENGKAI TE’N ALA MANG UI

Business Entertainment General Updates News Politics

11th Nov 2021 | Kanam Vaiphei

RENGKAI VAIPHEI CHANU ten kumsin ah ala bawl sek gual un tu chung in le “VAIPHEI CHANU MEET” (L) Pu Lalkhogin Compound Bible hill, Rengkai in zani chun ala mang ui. Zia hun ahin Rengkai Khawsung ah Vaiphei chanu Namdang ah Pawsal neisa hin a veng ah cheng te hita leu chia khawm in ki pawl lim na leh Kilungsiat na Ankuang ala sawk khawm ui.

Zia Hun mat na hi Vaiphei People’s Council(VPC) ah pat President Pu Hauneilal Vaiphei  leh YVA President Upa Vungminthang ten ava uap thei ui.
Rengkai Vaiphei Chanu zia ni chia khawm thei zat hi hi mi 30 vel ah hisap ahiu. Nek leh chak chu  makpate mawpuak na piak ahiu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *