KL.Muana Vaiphei

THAN A VUI THEILO LUNGSIAT NA THI: K L Muana Khaute

General Articles General Updates

THAN A VUI THEILO LUNGSIAT NA THI:

K L Muana Khaute

Khawvel a mihiam khat i hi na dawl a ,kuan le I tuak leh i chenpi i dawi, i ngai i lungsiat, lungtung leh min tak a ipawm thei lo leh ki ngakna I nei thei lo thil khat chiat, kawl inei ngei ding in ka hung ging cha a hinla, kuanman I pampai thei lo ihuat ma ma la hi hingal, male i pai thei lo khat chiat I nei ui.

Zia thupi’n than a vui thei lo hi adik tak a chun mihiam limna pen leh khawvel in a buaipi pen hi ding in ka ngaitua hi. Thil I dawilo chu I pai mang thei a,I kawppi I lungtuakpi lo le I khen thei a, nei leh go le i hau a hi leh mite le i hawm thei a a hinla,I dam lai sia ‘than a ivui mang thei lo hi lungsiatna bak zam te hi a hi.

Zia chung chang thu a hin mi khenkhat in mihiam i dam phat a hi chun vuimang thei lo a um puai a ti mai thei hi a hinla,mithak- mu-kelkul,hechian ma ma hile a dik chu a dik hi ti thei diak lo,lululna mihiam a hin a um a, zia chu thuak zolo in mimal,khawtang leh gamsung a buaina chuam chuam te hi a hung hing dawk a,tawp hun neilo in khawvel a hin buai a um zing ta a hi.

Pathian in mihiam te a siam til a pat in ki lungsiat ding le ki pawl lim a suan leh pak hing a khawvel zem di leh lua dinga ei siam a hi. himale siamtu sang ah, a thilsiam te I ngainat zawk khak tak ziak un ‘than a vui thei lo thil khat I nei tau a hi.Zia chu vui thei na ding in a chapa khawvel than a vuitu masa leh thokit puitu pa a hung hi ta a hi(Adam masa hi thei lo chu,Adam nunung) in a hun suputing ta ahi.

Pathian in khawvel leh a sung a umte hi lunggual tak leh bukim tak tawh chuailo pak gual a pak jing ding leh hing jing ding ah, a la siam a hia, himale a thilsiam te a pat thepna Ila jui tak ziak un,than a vuithei lo hinna I chang tau a hi. Ahinla tuhin chu a hepina jiak in ilulul na teu ngaidam in thiam chang ihi tau ah, a ma tawh tawpni um lo ding in I hing zing tau a hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *