Pathian Thu sim in ngaitua khawm hitiu aw..

Gospel Sermon

 

*Pathian Thu sim in ngaitua khawm hitiu aw..*

*Jesu’n thu zia cheng chu a gen zaw in, van lam en in a dakdok ah, He Pa, a hun chu a hung tung tai; chapa’n nangma a hun chawihoi theina dingin, la Chapa hun chawihoi in; zia gual ah mi zosia chung ah thunei ah la siam khan, a kiang ah la piak tapote chu kumtuang hinna a piak theina ding in. Zia hi kumtuang hinna chu ahi, Pathian tak khat bep nangma leh la sawl Jesu Khrista a het uh hi. Nang in na sep ding ah lei piak kha ka sêm zo ta’n, khawvel ah hin nangma ka chawihoi tai. Chuleh, He Pa, tu’hin khawvel kisiam masang ah, la kiang ah nangma ngei lopina lei choisa’n gual ah khan ei chawisang kit ta’n*
JOHAN 17:1‭-‬5

*Aw mihat, chemjam la kawng ah vop inla, la lopina leh la ja’umna’n kithuam in. Gual zo ah ja’um tak in hung inla, la khut changlam in thu tak leh, dikna la thilbawl tizat um takte hun hil ta hen. Lengpa mêlmate lungchang â dingin, la thalchangte chu a hiam in; mipite la nuai in a pûk tau hi. Aw Pathian, la lalchutpha chu kumtuang, kumtuang in a um hi. La lal tiang chule dangdâk diak, neilona lal tiang ahi hen; dik tatna la ngaina’n, nunsiatna chu la huai. Ziaziakchun, Pathian, la Pathian chun la gualte khêl lam in, nasa tak in limna sathau a hun nu’ ta ahi;*
SAM 45:3‭-‬7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *