PATHIAN THU BIBLE CHANG KA DAWICHUAM MAMA TE

Gospel Sermon

*PATHIAN THU BIBLE CHANG KA DAWICHUAM MAMA TE*

Pauchap zing kawm in sim hitiu awle🛐🛐

*☦️Himaleh, a gam leh a dikna chu hawl masa tau in; tichun, zia thil zosia chule piak belap in um in lau*
MATTHAI 6:33

*☦️Lungawina tawh kithua ah Pathian ngaisakna hi lawkna thupi tak chu vang ahi him hi; khawvel ah hin bangma I lûtpi puau ah, bangma I pawtpi diak pawngal un; nêk ding leh sil ding I nei ua leh, zia chun lungawi mai hitiu. Himaleh, hausak nuamte chu thepna’n a lut sek un, thil ngolhuai leh a hi’sethei nopnate thâng in a awk un, ziate chun siatna leh manthâina’n mite a tum lutsak sek ahi. Dangka sum ngainat hi gitlona chitin bul ahi ngal a; khenkhat in hausak nopna ziakin ginna chu jamsan in, amau leh amau lungngaina tam tak a kisunkhum sek uh ahi. Ahi’n, nang Pathian mi, zia thilte chu jamsan inla, dikna, Pathian ngaisakna, ginna, hepina, thoktheina leh nunnemna chu del zaw ta’n*
1 TIMOTHI 6:6‭-‬11

*☦️Lalpa , Lalpa , ei ti taphot van-gam lut ding a hiziang puau; ka Pa van ah um dawi gual hi’te bep lut ding a hiu hi. Zia ni tak chuleh mi tam tak in, “ Lalpa , Lalpa , la min in thute ka gen sek in, la min in thithate ka deldok sek in, la min in thilmak tam tak le ka hisek hilo a hem?” a la ti’n au. Himaleh, keima’n a kiang un, “Nang uh thil gilo hi’te haw, ka hun hekha ngai puai, ka kiang ah kipat chia mang un,” a la ti ta’ng ka*
MATTHAI 7:21‭-‬23

*☦️Pathian in a guat dungzui ah a kote, ama hepite â ding ah chun a phatna ding un thil bangkim a bawl piak sek hi ti I he ngal un*
ROMTE 8:28

*☦️Ka suapite haw, patepna bang gual la tuak unle, kipakna lam bep in ngai un, la ginnau patepna chun thok-hatna a siam hi ti la he ngal un. Bangma tasam lo ah la bukim ua, la bittheina ding un thok-hatna chun sêm bukim ta hen. La lak ua kua’n le pilna a tâksap chun, mi zosia kiang ah phal tak leh îtcha lo ah pepa Pathian kiang in don un, tichun piak in um in lau*
JAKOB 1:2‭-‬5

*☦️Pathian mit mu leh Khrista Jesu, a thite leh a hingte vaihawm piak ding pa mit mu leh, a hung kilâkna ding leh a lenggam chu minsial in, ka hun tîl la hi: Thu chu gen in; a hun ah le, a hun lo ah le gunchu zingin; a thiamlo ziau hiatsak inla, zilgai inla, tilkhau inla, daw zo takin thu hil in. Mite’n thuhilna dik a ngaithâk peilo hun uh hung tung ding ahi ngal a; a nakhangteu a zat ziakin amau nopna tawh kituakte gen dingin, thuhil dingte kichom khawm ding a hiu; thutak chu ngaitha lo ding ah nusia in, tuanthute lam ah pêtmang in au. Nang vang chingthei tak in umzing in, haksatnate thuak inla, chanchinpha gen in pang zing inla, la nasepna chu mualsua ta’n*
2 TIMOTHI 4:1‭-‬5

*☦️Khrista kiang in khetden in ka um ta’n, ahi’n la, ka hing ahi; keima kha ka hita pua’n, Khrista keima ah hing ahi zawi; Pathian chapa, ei hepi ah, ka thasâng ah kipepa ginna ziak zaw’n*
GALATIA 2:20

*☦️La lungthim uh lungkham ki’hen, Pathian la ging ui, keima le ei ging tau in. Ka Pa In ah umna tam tak a um hi. Chuti hiloleh, nang uh â ding ah mun siam in ka chia hi, ti ding ka hem? Chuleh, nang uh â ding ah mun ka siam leh, hung kit ing ka tin, ka kiang ah um dingin hung pui ding ka hi, ka umna nang uh le la umtheina ding un. Nang un ka min ah la dot taphot uh chu, bang hiziang taleh, zia chu hi’piak ing ka. Nang un lei hepiu leh ka thupiakte jawm in lau. Ahi’n, Genpiakpa, Thagau Thiangtho ngei chu ka min in, Pa’n hun sawl intin, ama chun thil bangkim hun hil intin, la kiang ua ka thugen zosia hi hun hetdawsak kit ding ahi. Thamuanna ka nutsia piak la hiu; keima thamuanna ngei chu ka hun piak la hiu; khawvel in a hun piak gual in ka hun pia puai. La lungthim uh lungkham ki’hen la, lau le lau diak ki’hen*
JOHAN 14:1‭-‬3‭, ‬14‭-‬15‭, ‬26‭,27

*PAUCHAPNA*

*Aw Lalpa ka Pathian, la Thu leh la dante asun azan in ei ngaitua sak zing in. Zilsakna thiangtho leh bukim chu ei hiatsak inla, nangma lunglam lampi ej kawkmu in, la lampi leh la hepina pat petlo ding ei kaihuai zing in. Bangkim ah ka bangkim lahi. Ka hinkhua bangkim a ding in, la Thu hing ma a bukim in, hinna leh chatuan lampi a um hi. La thu in ei hinsak inla, La thu ma in ei kaihuai zing in. Lalpen’ nangma nungzuitu sepai pha hiding in ei siam in*

*Thagaulam mitvakna, malsawmna, Thagaulam pilna ei thuam chiat tau in. Jesu min in ka nii hi..AMEN*

*THY KINGDOM COME*

*☦️KRISTA LALPE’N SEPAI ☦️*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *