MITHIANGTHO TE LEH VAN ANGEL TE KIPAWL LIMNA By: KL.Muana Vaiphei

General Articles General Updates

MITHIANGTHO TE LEH VAN ANGEL TE KIPAWL LIMNA

Pathian thu hing sim leh ngaitua ah ka um lai tak in ka ngaituana’n thil mak tak mai biakin lian tak sung ah chun van angel leh mihiam te a hung lut tau ah, Pathian hileh kilawm tak mai puan vam sit set ah ki thuam pindan chung nung pulpit ah chun a hung ding dawk ta thuk mai ah, tak a chun mi zosia chu kipak leh lau pum in a um ziang tau ah.
Van angel tam tak te tawh mihiam te chu bawk khup in pauchap ding in thu a hun pia ta, tichun khut ki tua tu in a pauchap khawm tau hi.

Tigual ah hin pauchap na thupi nang uhi ka ngainat leh ka nasem ding ah ka guat te la hiu ah ka chatuan lemguat khawvel ah chanchinpha hia nailo te kiang ah puang ding ah suk thiantho leh cha sak ah um te la hiu. Van kona chang te la hiu. Zia khawvel thu thang chuam chuam te leh buaina te hin ki hi lung ngai ki un la khawvel gam tin ah ka chanchinpha hia nailo te kiang in kumtuang hinna thu va gen un la, khek nei lo hial in va gen suak un la, Pa leh chapa leh Thagau thiangtho min in baptis un la, ka kiang lam in hun pui kin un. Zia zo tak chu leh van a pat hung kum suk ing ka tin, ka mithiangtho te chu hung la khawm ding ka hi. Chutia ka mi tel te leh ka vansawlchak te gen ngailo a um tak hial chun zia te chu hepina bel kei in nutsia in um di a hi mai tau.

Zia nasep chu la zaw tak uh leh ka mithiangtho te chu van chung a pat ka thil hi thei nan pui tou tang ka tin amau nuatsia ah um te chu khawvel haksat genthei gen gual lo chu hun tuak in tin uh ‘Lalpa Lalpa ei ngaidam in’, ei pui in ti’n hung ki ko in tin uh, ken zia thawm gi chu hung hiang ka tin khawvel nawp chenna leh lopina khela te chu tawp ni um lo in gawt hi tan tin ua, amabo kei ei ngaina khawvel haksat du-amna nusia zo ah kei lam ah hung ki hei kit te chu ngaidam nalai ding ka hi kumtuang chawlmun ah chun kei tawh tawpni um ta lo in lengkhawm tang kau.

Khaile ka cha thiangtho te haw hun a um pet cha hin Lalpa na sem in. Khawvel thuneina leh lalna te nusia in la, ginglo tu te kiang in ka kumtuang chanchinpha kawlmawng tiang in puang un la gingtun hun siam un, Lalpa ni chu a nai ma ma tai. Van lallukhuk la sep daw dan chiat ua pia ding in ka ngat zing la hiu. Lalpa chu gucha gual in zan thip in a guk in hung di a hi. Kiging zing in um un. Mou dawn te gual ah thautui nei lo ah mou la dawn theilo gual ua um lo ding in ki ging zing in um un. Lalpa ni chu a nai tai.

-K.L. Muana Khaute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *