KHRIST (Kalvary) CROSS KOCHUAM THIANGTHO TE NASEP DI

General Updates Gospel Sermon

*KHRIST (Kalvary) CROSS KOCHUAM THIANGTHO TE NASEP DI :-*

✍️ k L Muana Vaiphei

Lalpa grep huan a sem di, Khrista thisan- tat na ziak a kochuam thiangtho din te nasep di chu I Lalpau Jesu gual a hinkhua mat leh a thu thiangtho- thuguk ichung nunna ding kitangkopi leh puan a, hingmi zosia Jesu nung zui ding a siam leh kumtuang khawpi cha hina chang leh lua ding hil leh siam hi khristian te himakmawh, bawl lou thei lo chu ahi ngei mai hi.

Zia mawpuakna chu sep sang in kicheina, doctrine phuak kawm a ki daidan na, hotu hinop jiak a organization siam leh lalna leh thunei nawpna ziak in kochuam tam tak iki khen dan tau gamtin a Khrista chanchinpha puan sang doctrine, dogma, rules and regulations te ziak in, i sep diu sem mumal mal thei lo in ging tu leh gingtu kikal in ki daidan na a tam tak luat ziak in I Belam te le a buai un zia bep chu hilo in ginglo khristian huang a hung lut di te a ding in le daidan bang, (kulpi sangtak) pakcha a zu nei lo khuai chawp di mu lo gual a Khrista hung a hung lut di a vang ma ma ta ahi.

Ei pathian hing bia leh ho te sang in a hinkhua athiang tho zawu a, mi dang te chung in ngilnein leh thianthona bukim a nei zawu zia chu ahi ginglo ten Lalpa chanchinpha a pawm ziang thei lou hi ging tu te ki etchet na ding khuampu pawimaw tak ahi.

I pathian – Jesu chun khawvel gamtin in chia unla Pathian chanchin pha hi puangzak in nam tin gingtun siam ati ahi. Khawvel namtin te kianga Khrista chanchinpha hi puan mithiangtho lakkhawmna hi le um nai lou mai thei ahi. Lalpan sep ding a ei piak te siam bukim nai lou a ei kinaw ziak ahem ahilou leh dawidan, pawmdan kituak lou ziak a mithiangtho te lak khawp di a nai tai ti a ki Thep 2 sang in sep diu sem bukim phawt hitiu. Lalpan mithiangtho a lak khawp hun di chu chapan le ahe puan Pa bep in ahia ati ahi kha!

Khaile unau te nauvei a ei vei lai tak ahin I sep ding a ei ngansia di te sem buting ham dingin, Lalpa thagau in pilna leh zawna ei pe ta hen. Chia zing hitiu aw Zion chate inoptat na ni diu chu a naitai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *