KL.Muana Vaiphei

KHANG KIDANG HUN A DANG TAI By- KL Muana Vaiphei

General Articles General Updates

KHANG KIDANG HUN A DANG TAI

By- KL Muana Vaiphei

I Bible leh khawvel history a I mu dan in Christian sakhua hung kipatna hi Eden huan ah Eve leh Adam in hinna ding a nek zaw nung ua, Pathian in a mi siam masate a hepina dailo chun Eden huan apat a naw dawh ding a khan Belam vun a hawk a, hepina belam vun san diak duak chu sia leh pha he ta, zak cha thei ta ahi ziak un malam a Kalvari khrist ah mihiamte kithawi thianna ding leh cha sak ah um kit di ahiziak un belam vun chun tuam kawm in a khankhua ding lampi a guanggal piak ngal ah, hepina puan a sil sak ngal pan ta a hi.

Zia a kumtuang lemguat chu zawlneite mangcha’n hun sin in Pathian chapa hung pian di thu leh Lalpa Pathian kumtuang lemguat chu sem dawk ding guanggalna ala sem pek ahi. Tichun, a hun a hung tun tak in a chapa Jesu chu mihiam suan apat in khawvel vaihawm di pa chu a hun sawl tai. Himaleh, Juda tam zaw te’n chu a tak sang puau ah, bangtik lai a le Pathian ngaisaklo zentel te kiang in tang thupha, chatuan lemguat chu a hung puang dawk ta ahi. Himaleh, Juda te leh Sanhedrin Thiampu te lekha bu zikte leh mithiam te’n a la pawm thiam puau ah, zia ziak achun Pathian helo nam niamte kiang in a Pathian hina a hung kipuang dawk ta a hi.

Pathian kumtuang thiltup ahiziak in kuama’n a nang puau hi. Chun, sawtpi apat Russia, China leh gam tam tak in a do un maleh Pathian huipi thagau chu a nang zo di him him a um puau ah, tulai in gam politics vaihawm te’n mihiam thuneina do a guau a, do le a do zing ui. Himaleh, siamtu thil guanggal chu kuama’n a nang zo puau.

Khista chanchinpha hi khawvel nam tinte kiang ah puan di ti himaleh daltu ahiloleh dotu a tam ah, a diak in Asia minor, Europe, America, Rome leh a dang dangte vel apat daltu tam maleh nisin hun sin in Christian chu a pung tul a, a diak in Welsh gam, Portuguese leh gam chuam apat Christian ginna huipi gual in ahat a mun tin gam tin in a kithedal tai. Tichun, gam tin mun tin ah do daltu a tam deu deu ah maleh Pathian chanchinpha chu huipi nung gual in gam tin a sal vak tai.

Zia politics leh thuneina chawi ah do I hi zing lai ua Jesu thuhilna leh Pathian thiltup hi I hiat chet a ngai hi. Thepna ahat po leh Lawng TUIPI chung ah kitawl tui a let po leh le khristian te hi ki sang deu deu ngai ahi. Zia chu I zaw theina ding un Pathian thagau tawh hun sin I um khawp zing a, Pathian dan leh I mawpuakna teu kukaltak ah I sep ham uh chu ngai ahi.

Pathian thuguk leh kumtuang thiltup hepha lo ah, christian na khawvel politics gual mai ah I chiapi uh chun mihing do zaw gual ahi puan, ama thagau puina ngei tawh I zaw diu ahi. Malai christian masa khenkhatte a piak siau a ei uh gingthak te’n missionary field gual ah I matlona ding un Pathian thagau nei kawm ah Lalgam hangsan tak ah sem chiat di’n Lalpa’n ei umpi in, ei mapui zel ta hen.

Khaile, update khang kidang ati gual un gingtu masa khenkhatte chau leh a basam zo tai. A hepi masate nutsia I tam tau, Canaan tun di ngakla kiphinpawl leh mo dawnte tupna mun ah a tun ziang thei nailo ziak ah lungkia le I um maithei hi. Himaleh, Lalpa chu a thutiam a pel ngai puan, hat tak leh kukal tak in thagau umpina tawh chawllo in I tiam gam chuh zawt ham hi I khualzin ahin lamsuk lamto, nek lo chak lo, sawisakna leh thina tiang ah galdote I hiziak in lungkelo in Van Canaan- ngunkhamtual mun chu zuan chiat ding in Lalpan ei pui zel ta hen. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *