Pu LM Khaute MLA, Kipakpina leh Malzawl dawt piak na hun mang

Entertainment General Updates News Politics

14th July 2022 | KanamVaiphei

Zan chun, Pu LM.Khaute Hon’ble MLA, 58-Churachandpur kipak pina leh Malzawldawt piakna  10:30am,Kuki In,Imphal mun in hun ala mang ui. Zia hun ahin Hunmat na puitu’n Pu Genminlian apang a, Hunhawnna Upa Ngulneikam Vaiphei,Chia khawm te lamtua na  Upa. Pu S.Vaiphei Retd,IPS , Thucha leh Malzawldawt piak pauchap na Rev. Ngurthanmawia Sailo,Imphal Bialtu Pastor  te’n ala mang ui. Hun mat sung in Miss Dolly leh Thangthianlian ten chawihoi na la sak na ala nei ui.

Upa Pu S.Vaiphei Retd,IPS in zia gual hun kipak um ahun pian daw dan leh Insung,I Nam leh gam ading athil kipak um ahi dan te gen in adiak ah amau insung kuan ading a kipak diak ahi ziak a zia gual hun hi alo theilo a hun kibichil kal a hun ki guanggal ahi ati.

Huntawp ah Upa Thangpi in kipak thugen in, Pauchap na Upa Lamkhohau ten anei zaw un chiakhawm te taw ankuang sawkkhawm na aum hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *