EASTER SUNDAY: JESU A THO TAI, THÂN CHU A HAWM TAI ……..GL Muana

General Articles Gospel Sermon

EASTER SUNDAY: JESU A THO TAI, THÂN CHU A HAWM TAI

……..GL Muana

Amasapen in Tuni Lalpa Jesu Khrista than apat a THAWKITNA NI BIK / Easter ni [ EASTER SUNDAY] mangthei, Kochuamte zosia CHIBAI AW🤝🤝🤝

A gen gual ah khan a thokit ta hen, zia tak hin a um ta puai, a lupna hi hung en ma tiam un
MATTHAI 28:6

EASTER kiti chu JESU thăn apat a ni thumni ahung thawkit lawpna ahi. Good friday ni THI in vui ahia, Pathianni’n Thăn apat chun athokit ahi. EASTER SUNDAY chu Kristian te a ding in Lalpa leh Hukdampa Jesu Krista Thina zo ah Lopi tak ah, a THAWKIT NI ahiloleh THAWKITNA PATHIAN NI tin le gen thei ahi.
Easter sunday ahung kipat dan leh a umzia chu gen dan tampi um intin, sakhua leh gindan thil a dem pawl le a um him ui, hinla Kristian te ading ah poimaw pen chu, zawlnei ten ala gen lawk uh MESSIAH; Lalpa Jesu ah chun a guitung ta ahi. JESU Pathian hing Chapa chun suk gentheina tincheng thuak in, eite gitlona ziak in Kross ah a hinna ahung piak bep hilo in, tatna zo in lopitak ah THAWKIT NI chu lunggil kipak leh limtak in lawm in, Ama I chawi hawi ding him ahi.
Mite musit leh pâmpai in a la um ta’n; mi lungngai leh natna dim ahi. Kuama’n a mitlêm ua le, a mu tâk lo leh a musit uh ahi; tichun, ei hawn le bangma I la ngai puau hi. Ama chun I hiveisiau zosia leh, I natna zosiau a la paw ta’n; ahi’n la, ei hawn Pathian in a jep, a vok pâi ah thuak gual in I ngai un. Himaleh, ei haw bawlkhialna ziak ah hiliam ah um leh, I dukdaklona ziak ua vok thidup ah um ahi ngâl a; ama gawtna thok ziak ah ei haw sukdam ah um in, ama kivok thidupna ziak ah, sukdam ah um I hi’ngâl un. I leng un belam gual in I la vâk mang zo tau ah; eimau nopna lam chiat in I la vâk mang zo tau hi; himaleh, Lalpa ‘n I leng ua dukdaklona zosia chu, ama chung in a nga tai. Ama chu tawden ah um in, sukgenthei in a um ta’n; maleh, kam khat ziang inle a dawnhu puai. Belam thâlup ding a kai gual un, belam a mulmetna a kidaw hiat hiat gual un, kam khat ziang le a gen puai. Ama’n kuama thuk lo in, a kam ah zuau thu gen lo maleh, mi nunsiate tawh vui khawm in a um in, mi hausa thân ah vui in a um hi. Himaleh, ama thokgimna chu Lalpa lung lam ahi. A hinna chu gitlo thoina ding ah, la hun bawl phât leh, a suan leh pâkte hun mu ta’n tin, a damsung nite chu hisau piak hung hita’n a; ama jal in Lalpa lung lam chu, sukbutin in um ta’n a
ISAI 53:3‭-‬7‭, ‬9‭-‬10

THAWKIT NI hi Kristiante ginna chun poimaw ma ma khat chu ahi. Zia ni Easter Sunday Jesu Hukdamna chate ading in vang, ni kipak um tak ahi. Kristian te chun Biakinn kikhawpna te nei in, pakna la hawi tak tak te sa in..Ei Hukdampa Pathian chu pak in, i chawihoi ding ahi.(Sim in Mathai bung 28, Marka bung 16 leh Luka bung 2)
EASTER SUNDAY APAT ZILLAI DING TE:
1.JESU’N THINA A ZOTAI; Gingtute Pathian gal zawhna kikhawp te ahiu
Kristian, Pathian hukdam chate chu khatvei tei thi ding him ihiu hi. Zia Thina chu kumtuang dai ding ahi puai. Kum 2000 lam chiata khan Jesun thawkitna kawtkhak chu liantak in ahawng zotai. Pathian in ei tiam chu, Thi maleu hin thiden puai tiu in, lopitak a thokit ding ihiu hi.
Jesu a thi hen, a thokit tai ti I taksan ua chun, zia gual ma chun, Jesu ah ipmute chu Pathian in ama tawh kiton in hun pui ngei in a
1 THESSALONITE 4:14
Aw Hukdam chate; Aw Pathian chate haw kipak leh limtakin um un, Easter sunday ahung tung kitta ahi.Lim takin i Pathian chawihoi hitiu. Ama kûn in Pauchap zing hitiu aw. Thina zawhni Easter Sunday ahin gualngai leh sungkuan ala mualliam sate tawh bang ei gêldaw sak ahi. Ei te le amau gual in khatvei tei chu zia leisiat hinkhua hi hung bei in,thi ding ihiu hi. Thina leh lusunna umlo namun a Lalpan ei pui ding ahi. Jesu ki vuina thán, zia ki vuina thân khuk hawmta (empty tomb) ah zawna vak eng tak mai chun hukdam chate zia khawvel thim leh haksatna khawsa nalaite, tunung sawtlo ahung kit paita ding i Lalpa Jesu Krista tuak ding leh ama tawh kumtuang ah lopitak a umkhawm na hun ding ei thillawk daw sak hen aw….Pathian ngaina in ei lunglen sak le nawp a um ma ma hi.
Tichun, Pathian in a mit ua kipat mitthite chu, thiak hul ta’n tin; thina um ta pua’n tin, lungngainate, kânate, natnate le um ta pua’n a; thil lui zosiate chu a bei tai,” a tia
THUPUAN 21:4
2. JESU THAW KITNA HET PITU IHIU
Mary leh Mary Magdalene te kha JESU a thawkit tai ti he masa te ahiu hi. Vak ngaitua tiam un, Jesu thawkit ding ki nemlo leh gêlpha lo him him ding ahiu a maw. A luang damsa Sathau gimtui te va nu ding a chia chu ahiu hi. Lauthawng pum chia ahiu a,vengtu sepai te mu ding bang lau ma ma ding, lusun melpu kap kom kom ah chia ding ahiu in maw….Jesu THÁN chu atung phat uh chun MAKSAKNA in ala lamtua ta ahi, maksa in lamdang san au e maw. Thankhuk a Jesu um talo! Mithipa chu muding in a um tapuai. Vengtu kuama um talo, thânkhuk hukna Suangtum liantak la um talo…THINA zo in i Lalpa chu Thokit ta chula maw?! Pathian Angel techun thamuang in, Jesu Thân apat a thawkit thu chu kintak ah a Nungzuite vahil ding in asawl ta ahi.
Vansawlchâk chun numeite kiang in, “Nang haw vang lau kiu in, Jesu a khetden uh kha hawl la hiu ti ka hia’i. A gen gual ah khan a thokit ta hen, zia tak hin a um ta puai, a lupna hi hung en ma tiam un. Tu’hin kin tak in chiau inla, ‘Thina kipat a thokit tai’; ti a nungzuite vahil un, la malam un Galili gam lam ah a la chia tai; zia lam ah chun vamu’n lau, zia chu ahi la kiang ua ka gen nop chu,” a la tia
MATTHAI 28:5‭-‬7
Tuhin kin takin chia unla tihin a lungthim uh sukha ma ma ding ahi. Jesu a thita puai, Jesu a hing hi, Jesu Chu thihna zo in a THO KIT TAI He Is Risen..Jesus Is alive! Mary leh Mary Magdalene te chu THAWKITNA het pitu masa ahiu. Pathian Angel te gen gual chun nungzuite kawm in ava hil tau ahi. Hukdam chate le zia Chanchinpha, Jesu Thina Zo ah thawkit na hetpitu te chu ihiu hi. Zia thawkitna lopitak hilsawn zel ding a ngansia ihiu hi. Jesu thawkitna hi nangle la ki kawp pi na em unau? Kum 2020 sung in Jesu thawkitna, Jesu hi Pathian hing ahi ti hi bang gual in lahil sawn gua em? Phone ahem, lekha zik ahem, thugenna ahem leh adang dang matchak ah mangin le Pathian thu i hilsawn thei ahi. Lalpa Jesu Krista thawkitna hi kum 2000 liamta ahitai, hinla tuni tiang hin ahun tai iti theilo ahi. Zia Jesu chanchinpha hi lawi le pai, inn sak innthang leh adang dang te kiang ah gensawn sawn ding in mawpuakna liantak i nei ahi.

Ka Pau van a um, ka kipak uh ahi, ka lalpa’u Jesu thina apat a thawkit ziak in. Khawvel leh asung a um zosia hin nang ma hung pak hen aw. Tuni hin kei un le Jesu chu a thokit tai…thina apat in atho kittai…Jesu chu a HING ahi tin kaki ko uh ahi.ka lunggil leh ka thinlung zosiau a hin nang ma ngei chu hung Lalpe”n in, ei hung siamthak kit in. Thankhuk lam in ei pui inla, thankhuk hawm chu ei muchian sak in. Ka lauthawng naute bei sak inla, nang ka ginnau ei haksak in aw. *Aw Lalpa THAWKITNA ;EASTER limna leh kipakna chun ei thuam. Thawkitna leh hinna Jesu ka hung ngai ui👏👏🛐🛐
AMEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *