Kanam-Vaiphei-icon

ATHI THEI SANG IN A TAWP THEI LO THINA LAU ZAWI TIU

General Articles General Updates

ATHI THEI SANG IN A TAWP THEI LO THINA LAU ZAWI TIU

KL.Muana Vaiphei

By K L Muana Vaiphei

Kuale Pathian cha sak a um ngal a, a mawpuakna sem ngamlou leh thimlal thuneipa leh Khawvel Haksatna te launa ziaka chanchinpha gamtin a puang ngam lou te chu, A hun atunphat leh ( khawvel tawpni phat leh) Aman le apa ma ah kilepsan ding ahi dan a gen lang ma ma hi. Zia thuchun hi ngaitua in Lalpa ni anai tak dan a hiat thei hi . Kichian tak ah mi thiangtho lakkhawp ni ding a gen lat nung tiangah Lal na semlo,ama dawigual aum lou, A chanchinpha puang lou te chuchang chu alau um didan muthei ahi.

A hun a hung nai tak ziak in nungzui te kiang in taksa thithei sang ah Taksa thi thei lo lau um dan leh umzia chian tak in a thun ahung genkhawng ta mai hi. Pathian kumtuang lemguat hung mai ding a a nai tak ziak in Pathian thuguk- thiangtho thiltup chu a hung gen dawk tai.Pathian kumtuang lemguat ,Ama chanchin nam tin kianga gen dawk leh athil hi theina sem dawk ding in a sawlchak te a thuhil ta ahi.

Zia achunga igen te gual ahin khawvel a nek leh chak hawlna leh thiamzilna leh lawtin na dinga thupiak zui a sem te chu, chung leh nuai in malzawlna a chang sek ui. khawitak bang isepna ,malam hinkhua khawsak na ding leh political goal ahin le a tha leh titakna a nei lo chun, alung tup uh amu masang in alawsam un, mite nuizat buk achang sek ui. Zia ziak achun I sepna’u leh mawpuakna’u lam chiat ahin tupna gil leh kukal tak in sem ham ham leu hin lawtinna’n ei lamtua di ahi.

Kuale, Zia thu he ac hanchinpha puang nuam te a dinga chun a hawl hun laitak ahi(Math.9,10) Amabo,ama thu taksang ah thupiak sem te chun chawihawina Lallukhuk mun tin uh,asem lo leh a bel nuam lou ten vang tawpthei lo gawtna meidil a um tei ding a ngai ahiu. Zia ziak achun,ahun lai a Lalpa lunglam hawl a anasep chu chawihawina lopi tak dawng di ahiu ti aki lang hi

Zia Pathian chatuan lemguat in thil bangkim a siam leh athilsiamte puikhawm nuam ahi chu puang dawk ding in a sawl ta, Zia thu chu puandaw phat uh leh, haksana leh lungzinna namen lou ahun tuak di dan uh leh Pathian misawl ahi ziak ua,thilmak tampi hung dawk di leh sawiselna, thina tiang hung tuak di ahi dan uh agen malam hi . Zia gual haksatna chun lamtua leu leu le, khaikhin thu’n a tha muan hi ” vachawng te sang a mihiam te luldan a helchian hi. vachawng te khankhua di dan bawn a ngaitua chun ” mihiam a ma siam te leh a kumtuang lemguat te khankhua di a ngaitua di dan thu in atha muan nalai hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *