A VAIGEI TAI MAW By: K. L. Muana Vaiphei

General Articles

A VAIGEI TAI MAW:-

By: K. L. Muana Vaiphei

Ka zing thaw vaigei ziak in zing nino in ei liamsan ta, ka lungdawi leh lengual te’n ei nusia tau. Aw, ei taikhel maleu hung kihei kit in,Taksa lam thil in lunglutna him nei ta lo maleng, lungguk thimthu hun chawmcha sung bek a limtheina ding in ka hun ngaina zing hi.

Aw…! La hung ki’heikit hun in ka lei taksa hi Buanlei a la chang ta maithei ahia, thuang la hung tun hun ah vangkhawpi zamzîng thing bang in a la vaidawn ding in sing zatam vawnchawi te’n hâibang a la’ngak zing ui aw!!!

Aw ka tuaidawng nang di’n bukimna chu hi’puan tin aw! ka hinna, khawvel limna leh kinepna nusia’n, lemguattu guanggal a la’ngak in kithamuan mai tang ka; Zia chu mihing te guatlawk huntiam chu ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *