Kanam Vaiphei,Social Media

Zing pha | I Lal Jesu min thiang tho in chibai

Gospel Sermon

🙏🏻🙏🏻
Zing pha.
I Lal Jesu min thiang tho in chibai🤝.

30 Thazing2021
(Seppat ni.)

Pathian thu sim khawm na.

Mi khenkhat in muanga a guat gualun lalpa chu a thutepna lama chun a chanchum puai; kuama manthai nuamlo, misosian lung kihei nuamin, nang lama a dawthei jaw a hi.
2 peter 3:9.

Lalpan a thu ei mal eisom piak ta hen.
Amen.

Damlote dam na lusun lungngai te thamuan nan lalpan hun umpi chiat ta hen.
Nisin lalpa tawh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *