THUPUKNA KA SIAM THEILO LEH LUNGAWI TAWK A KA HILCHET THEILO LEH LUNGCHIIM KEI A KAPAWM THEILO LUNNGSIATNA,HEPINA LEH NGAINAT TI HI AHI:

General Articles General Updates

THUPUKNA KA SIAM THEILO LEH LUNGAWI TAWK A KA HILCHET THEILO LEH LUNGCHIIM KEI A KAPAWM THEILO LUNNGSIATNA,HEPINA LEH NGAINAT TI HI AHI:

-K L Muana Khaute

Mihiam damsung a hin sepphat leh sepkhel neilo kuama a umlo gual man,mihiam chanpi, lungsiat,ngainat leh hepi I nei chiat ka gingchai a hinla,zia te a ding a chun i hinna, inei ilam,itheina zosia hepi a thichil ngam mai di hi chu ngaitua kham tak a hi. Mihiam mitmu a thei dan dan a hepi leh ngainat jiak a i hinna midang khat a ding piak di ti a hin ki sa-ikna lianpi ka nei hi. Zia lungsiat,hepina leh ngainat na ziak thichil panpina hi by chance or by emotional sacrifice a hi Kati nuam a hi.

Khangual – lawi leh pai a hi lo leh thu leh la kengkhata ding khawm a khangual te a ding thina hial chu tuak thei leh atuak tampi te a um tai himaleh hepina taksa leh thagau a ding det a thu khat ziak a thi khawp chu by chance a hi diam kati a hi. Eg.I Lalpau Jesu calvary cross chung a khan tia hi agen a hi ‘ thagau in chu angam ah, a hin taksa’n vang a la ahi ati a hi. Zia chu Pathian chapa kamsuak chu ahi, Zia chungchang a hin mihiam te hi lawi leh pai zi leh posal ki lungsiat tak a I ngai te gawtna lau um tak tuak a izi or I posal thasang thi ngam hial di hi vang ma ma ding ka khawi mai sek hi. Aziak chu nuleh pan,u lenau gual leh pa ki lungsiat na leh ki ngainat na hin chu bang Cheng igen na chu a kua hem pen in suachatna I hawl diu ka ging chai.

Insung thu in le,nek lo chaklo thu a hem,thu leh la buaina khen khat hi le damsung a khen lo thimthu ki tiam te le a kikhen leh sa leh gal guala damsunga ki do le tampi mu ding a um ah, zia bep chu hilo Christa Chanchinpha ziak ki lam tam tak te nek leh chak ziak leh a sepnau a thitheina di hial khawp a a gal leh sa a um ziak a nungtawl tampi i mu a um hi.Nang leh kei ngei le zia gual din mun a chun nelo chala Sa leh gal lak a cross chu liangvai leh an-ngawl lum in l Lalpau cross chanchin pha chu I genzjel zaw na diam ti hi. Tulai ka ngai tua nan alian ma ma hi. Lalpa belam hawm tamtak tak a belampu hi chu thil hi thei hi mai thei a hia, Ngei, Si- al leh thitha Hawn lak a belam chin chu thu na mem hi lo di a hi.

Zia a chung lam a igen tak,lungsiat,hepina leh ngainatna mai hin chu Lalpa belam hawn chin tup leh vak thau chu mihiam hepina mai a zaw di hipuan tin, taksa leh thagau mai hin chu zaw hi puan ah, Pathian a thutinpawt- ama thagau pui na lo hin chu zaw di hi puan tin. I Bible zawlnei lêm leh Pastor lêm,lalpani phat leh minautang te sang a mualpho zaw ding leh zachat um pen hi ding a hi Ziak in mani lalgam na hi nekhawlna leh thunei tiang bep in sem puai ti hi van Kona chang te a ki tang kopi tau.Lalpa thai-huan a thaiga lak di atak ta luai, saidip puan sil in lalpa ma ki lan in Lalpen sepai hang pen hi chiat di leh thi tiang ah, Lalpa a dinga ki pe dawk chiat ding in ko leh phut i hiu.

A tawpna pen in Khrista a ding leh I belam hawn gual teu a ding ah, thitianga gin um di’n thi leh thau pawl in kilan thiang a Lalna sem ding in chungkhua’n ei pui zing ta hen Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *