Education Minister in Kangvai Hr. Sec. School ah Class XI hawng

27th August 2022 | Kanam Vaiphei Education Minister in Kangvai Hr. Sec. School ah Class XI hawng. CCpur, Aug. 23 (Nisin Thuhiltu): Kangvai Higher Secondary School (KHSS) complex, Kangvai, CCpur ah tuni 23 August 2022 zingkallam dak 11:00 in Kangvai Higher Secondary School (KHSS) leh Zillai Kangvai Block organise bawlna Kangvai Higher Secondary School (KHSS) […]

Read More

Pu.Khatkhawtong Baite leh Pu.Hauneilal Vaiphei, President kikhutsan na zaw fel ahi tai.

12th May 2021 | Kanam Vaiphei Pu.Khatkhawtong Baite in Pu.Hauneilal Vaiphei kiang ah VPC President hina ala ki khutsan nau ahi. 11th May 2021 at VPC Complex, Churachandpur. Zia gual ah kilawm tak ah Nam lawiupate thilbawl hi ettawn tak tak ahi ban in Vaiphei Nam Lalpan ma eipui zing ta hen.

Read More