KL.Muana Vaiphei

NUAIZIIN MANG DOGAL CORONA HIPI

General Articles General Updates

NUAIZIIN MANG DOGAL CORONA HIPI

By: K. L. Muana Khaute

Mihiam te khualzin lampi suk leh to ahin, ei sunawk phak thei te apat kikawi kiang theina ding ahin, khat leh khat kipanpi tua leu hing tunsuamun chu tung thei ngei ding i hiu ti chu Lalpa zal in ka kinem hi.

Tuchung corona zapi hileng din mun leh thil tung te nisin in nan guallo in I maitua zing mai tau. I Bible in hun nunung ah thil tung di ati te lak ah , zangkhai cha ah zaw mai di chu thununna umlo hial ah ngaidan leh kithepna mai ah muthei lo gal I do uh chu lungzin um leh beidawn na’n aki mangthai vang ta ahi.

Govt. leh scientists te thiamna bep ah kingak thei ding gual ei pua, himaleh, suitute apat thupiak naksak lo hial in ei mau dawidan chiat ah, nungak kilek tak kichei gual mai ah I do ziak un nisin a za ah sim te’n nisin thanmual lam ei zawtsan tau. ahi’nla, launa chang i he diak puau hi. zia lungput hi inutsia masia’u tamtak te’n ei nusia zel nalai ding leh seol mun a ei puilut ding nuaiziinmang dogal melma ating zing hi.

Zia hileng hi, sit umtak gual himaleh, ei leh ei kilungsiatna chang i hiatlo lo ziak un leh thunun zawlo ziak un, hileng huaise tak ahung hizawta ahi. khat leh khat kimuangtua in, Govt. leh Kochuam in dan a siamte hi zui chiat leu hin, Chung Pathian in nuai zinmang guangalna mihing te ginna ziak leh thianthona ziak in gual zotu ei hisak ngei ding ihi.

Igal do uh hi hiam leh hei, sum leh pai, chemical or Galvan chichuam (new clear weapons) pang lo ah, ei ma leh eima kithunun zo ah, dap hiau cha do thei melma himaleh, thim lalpa’n ei bup ahi em? ahiloleh I lululna leh zulzauna ziak in khawvel ah gal um zosia sang ah lau um in, a thi amang le itam diak uh a hita diam?

A chungah kigen te zui ah maban hileng Dona hin, thina leh lusun na’n siat lam a hun naw zel chun, Khawtang, Kochuam leh Govt. kuama’n thiammaw chan ta puan tin, ei a zuilo te thununna ngaisakna gual ah hung kilang ding chu ahi mai hi. Nang leh kei mitmawna bep hi lo in, Kochuam thiangtho Khristian te lulna leh za umna hung kiam ma ma ding in ka ngai tua hi.

Khawvel ah sakhua tamtak leh Govt. kivaihawmna tamtak a um hi; himaleh, Khristian biakna dân gual ah zui hi, Thiangtho chungchuang leh Jerusalem thak, Zion khawpi lua thei ding tiang ah ginna nei ihiu a, Khawvel ah i len sung ua le a chuambik ah thiangtho leh gin um bik dingah ngai i hi zing lai ua, corona virus hileng midang gual bep a dolel i hiu ua chun, I danglam nau um lo di ahi.

Tuhin thimlal nuai ziinmang lalpa chun, i lak ua vai ahun hawm a, Khawtang, govt. leh Kochuam thupiak him him i zui tapuau hi. Tichun, thina leh lungkham na’n ei tuam ta ahi. Zia apat chun i kihukdawna ding ua lampi umsun chu, Lalpa lam ngat ah, i gitlona te’u thupha chawi ah ngaidam dawt hi ahi mai tai. Gitlona leh thumatna i ngaisak lo chun, Sodom leh Gomora gual in, Khawvel thanghuai leh lungdawn um tak mei leh kat in hung halthiang mai ta leh, nang leh kei chu Lalpa tuak di’n i kiman na diam ti hi ka ngaitua na’n a hung ki lang mama hi.
Simtu zosia Lalpa’n a dawigual ah kivenhim dan thiam thei chiat di’n hun malzawl chiat tahen! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *