KL.Muana Vaiphei

KUA TE’N LALPA NA SEM DI:-(1 Kor.4,:1-13) By: KL.Muana Vaiphei

Gospel Sermon

KUA TE’N LALPA NA SEM DI
Bible changtel- 1 Kor. 4: 1- 13

By: KL Muana Vaiphei.

Khrista Lalgam nasem di leh Pathian thuguk kemtu ding I genphat uh leh gingtu tamtak leh vantang te ngaidan achun kochuam Upa, Pastor, Missionary, Teacher, Evangelist te sep di dan in I gel maisek ui. Ahinla, zia ngaidan leh pawmdan hi chu dik bukim lo deu in ka hiai.

Kamu dan leh I Bible ei ziltil dan I sut ngun deu chun, Khrista ginna nei, Pathian Thagau Thiangtho tawh kitimatna nei, thagau baptisma chang, Khrista pianthakna muthei leh muthei lo a khrista Pathian ahina diktak kalchawipi, Ama tawh sunggil ah meigui gual ah kizawpna nei, insung, khawlai leh gingtu te lak ah Pathian hinna leh mizia sulang theizing tu leh Pathian hepina leh zangaina hemillo a hinkhua ah sulang thei zing tu te bep hi Lalpa Pathian nasem ding leh thuguk kawl tu te chu ahi ngei di’u ahi.

Ahileh, kuate’n Lalpa na leh chanchinpha chu gen ah I sep di’u ahi ta diam! Zia chung thu ahin I Bible in ei ziltil dan neukhat vak en hitiu. Teldaw leh khenchuam leh Kochuam dan ah Pathian sathau nuna chang te bep hi Lalpa nasem ding in I kawichuam ua, ei haw gingtu dang te hi hinkhua zalen tak leh thiangtho lo tak hinkhua mang in, I hin ding gual tak ah I hin lo ziak un khawvel Lalte na gual in Pathian Lalna sem maleu hin, ei a Belam te khawsak dan mumal lo ziak in khrista’n Lalna a chang zo talo sek ahi.

Tichun, Peter kiang in John 21: 15- 17, zia te sang ahin lei ngai zaw em a tia “thumvei hial dawt ahi phat in, Peter in Lalpa nang la hiai atia,” chuti ahi leh ka Belam te ching in la vak in, ahung ti khawng ta ahi. Zia thumawpna apat ahin I mawpuak na’u chu kichiantak in hiat thei ahi tai.

Khrista phudaw kochuam leh A mi thiangtho te’n I sep ding uh chu gingtu te chawp di chuleh ging nailo te hepina etkawl a Pathian thu hildi tite ahi. Zia chawpna nasep leh etkawl na achun Pathian apat hepina apan lo chun, zia nasep chu a thawn mai ahia chuleh I hindan leh nundan khanchan ah Khrista chanchin tawh a kilawm phawt ngai ahi ( John 19: 7- 13), dangnal leh genthiam ziak bep hilo in, I hinna leh mizia ah Belampu pha leh ginum, Pathian Thagau luadim zing mi I hilo uh chun, I Christian hinkhua ahin Khrista thuguk kemtu leh hindawpitu, Belampu pha ting zolo ding ihiu.

*VAIHAWM TE HI PATHIAN NASEM AHIU- Rom. 13: 4- 6*

I tuallen na’u khawvel vaihawmte leh kochuam puitu te hi ting in tinglo ta maleu, mipi leh Pathian guat ahiu tilam hi hiatmillo di chi ahi. Leng KURA chu Pathian in a Belam te vengtu ding in ako gual in Belam chu aveng ngut ngei hi (Isai 44: 28). Zia gual machun Babylon Leng Nebuknezer hi ana sem tu ding in a guat hi (Jer. 27: 6), Gam leh Nam vaihawm te dawkan hi Pathian nasepna leh Lalchutpha chu ahi. Zia thupiak hi I zui uh chun taksa leh Thagau in malsawmna I chan ngei uh kaki nem hi.

Zia achung ah i Bible Thiangtho in ei ziltil na I vak gen uh hi zui in, mipi’n le I gam leh sakhua vaihawm tute dawkan hi Khrista nasepna, vaihawmna chutpha ahi ti pawm in, Lalpa nasepna ahi ti hezing in, I hatlo nate’u kihil in ki sawmdawl tua chiat leu hin malsawmna dawng ngei ngei di I hiu.

*SUAKTE HILE PATHIAN NASEM AHIU- Kol. 3: 23*

Suak ti kampau hi ahung gitdaw leh thu ngainawp um lotak a batna a um hi, amat dan leh a kawk dan kichiantak I hiat lo chun ngaithiam ahak thim sek hi. Ahinla, sawlchak Paul in “La hi taphawt uh hi mi a ding gual bep ah semlo in Lalpa a ding gualzaw’n leh mipi te a ding in hattak ah sem un ati zaw ahi.” Zia bep chu hilo in, suak te chun apu te chung in ginum tak leh kukal tak in sem uhen, zia chu Lalpa nasep ahi ati ahi.

Chun, mi kuale khrista ah hinna a nei chun thilsiam thak ahita’n, suak leh suak lo a um ta pua’n, khrista a chun unau khat leh dinmun khat, thilsiam thak I hitak ziak in Lalpa grapehuan ah theitawp sua in, Lalpa na sem zel hitiu …Lalpa chu pak in um zing ta hen! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *