KL.Muana Vaiphei

KUA KA HIA; KUA TE AHI LEI TIU EM ? BY: KL.Muana

General Articles General Updates

KUA KA HIA; KUA TE AHI LEI TIU EM ? :-KL.Muana

Malai khangthu a pat ki dawtna Turu leh Khilkhan tak mai khat chu nang kua la hia or kua te ahi lei tiu em ti hi dawn hu Nan tamtak ala um ngaitai ahinla,dawnna tuanting leh a dik chet tai ti hi um thei din ka gel puai amabo,tuni hun a jia article a solution ding in St Paul example mang a thutawp siam ham gua chu ka hi,bukim jiang lo di himahleh tuchung Manipur,a diak taka Zomi momenclature pawm te a dinga future destination daltu a pat suachat na dinga tools pha pen ding in ka ngaitua hi.

St Paul chu Jesu leh a kitangkopi Pathian dodal tu kulmuk tak ahi ahinla,Damasca khawkianga Pathian thagau in ah Pathian na leh chanchinpha puang dinga a hun baptized nung akhan Jesu nungjui tamtak te sang in chanchinpha puan na lam leh Pathian thagau thuam na lam ahin mi pawimaw tak ahung hita jia bep chu hilou in hankatna lam leh gin um na lam a chun king of god’s massenger ti thei hial ahung hi ta,a thini tiang in A sawlpa Pathian a ding a myrtar ngam hial tan,tuni tiang in Christian khanthu a khuan pawimaw pen ah hi jing ta ahi.

Khrista chanchinpha hang san tak a apuan leh asep nung in sadukaite,sanhadrine,pharisaiten gam vaihawm tute kianga hekna leh selup dinga govt.leh mipi dankal ahi lai a a dawnna kha tulai zomi te election politics thanghuai or battle hun lai hi tawh ei khristian te a ding a ki tuak thei ding in ngaitua na ka nei hi .ajiachu zomi leh zolei politics a min tak tak lou chi leh nam bussiness bawlna mang te leh zomi phel nuam te lungput jiak a thuleng Tribe,clans etc pansan a electroral politician te awgi leh thusua tampi muh in a um tai.Zia thuleng te chik tak a ngaitua a politics lawngtawl ding leh I nam politics and goal kichian en a itupgam itun na ding ua Zonamkhandal ahung hi khak di lau um ka sai.MLA chu a kua chu ting ta hen a khawkna a um puai ahinla zonamkhandal te puimang a I um kit khak uh chu din daw kit hi thil awl-ai hi ta lou di ahi jiak in chungpathian pilna kikawp pi in kalsuan itiu.Lalpan idin mun uh leh ilungtup uh a mu nai,athil hithei na ki nem in kisik in kap in mau itui Lalpan Igam leh nam hi hung hi dam ngei di ahi.

Achung St.paul ngei kha le Thiampu te,mipil te,govt.thunei te ang a adin lai akhan ‘kei Jews( juda) nam liantak a pat piang ka hin,Gamael nuai nampi dan khua dan nuai a hung seilian ka hi bep lo in Roman citizenship nei ka hi ati ta mai a bang legal action a la jiang thei la puau Zia bep chu hilou in siam Pathian ordained ahi jiak in ama ahin bukimna kim chu a nei ahi(Acts.5,17,21 etc).zia gual ma chu eu uhle Indian union nuai in I um un,zallen in dan in a phal ta phawt I bawl thei chuleh zomi I pianga,zomi hin in I hing a,zomi na leh amipi Khan touna ding a ithei na tiang 2 I sem a,myrtar tam tak le I um tau,zomi zogam jiak a kiang leh gualban ta lou te tampi I um tau.ziabep chu hun tawk nalai in ilungtup mutei Guan hanlung ithiam a,thathou leh kinem tak mabang ipat lai a nang leh kei ti kampau zonamkhandal te thangkang a awk lou I lungtup zomi Canaan gam tung tei tei ding in lunggel thak nei itiu.mimasa te thisan in zia zogam or ziland chu mu tei ding in Israel Abraham Pathian,Isaac pathian,Jacob Pathian leh ei mau ngei Pathian chun kumtuanggam zomi Canaan chu ei pui tung pai ta di ahi In God We trust.Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *