JUBILEE CHIBAI | Pauneihlal Secretary YVA JtHQ Imphal.

Business Entertainment General Updates News Politics

JUBILEE CHIBAI.

YVA JOINT HQ IMPHAL IIN
SILVER JUBILEE
LAWMDING

1995 Kum Tuni a khan puitu masa, Pu Lalcha leh a team ten, I namsung liangvai haksa te kaitua ding in VBA compound ah YVA Imphal a la din ua, Zia chu hung chiazel in tuni tiang hin YVA imphal chu Joint HQ tiang ah langkai hita in, a huam sung ah blook 2 leh unit 13 lam function thei ta in a um ah, Lalpa Pathian lopina I pia a hi.

Silver Jubilee hi thupi tak ah mipi zosia chiakhawm ah thupi tak ah lawp di a ki duthusam ziak in ningkum Oct a kipat khan a hun hi a la kila kichawn tozel ah, a kumkai le hung kichai dinmun a hitak ziak in a lemchang dan2 ah, unit leh block Puitute haw taw Pathian chawihawina nei hi di ti a hia.

Nu leh pate zosian le inmun chiat ah YVA kum 25 tiang ei puina chung ah Pathian kiang ah kipakthu ei la genpi ah YvA hung chia to zel na ding ah pauchapna Eila neipiak ding in i kichial a hi.

YVA damsawt ta hen.

Pauneihlal
Secretary
YVA JtHQ Imphal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *