I THILPUAK TEU A GIK THEI TALUAI (Acts : 27) By: K.L.Muana Khaute

General Articles General Updates

I THILPUAK TEU A GIK THEI TALUAI (Acts : 27)

K.L.Muana Khaute

Rome te Lal lai in Rome sepaite tawh sawlchak Paul leh midang tamtak te Italy apat Malta zuan ding in lawng chung a Chuang in, Tuisuagiat tupi chung in khual a zin tau a, zia lawng chung a Chuang te chu lungthim a puakgit tak tak pua leh ngaitua phalo lo lungput nei pum a khualzin hi ding a hiu ah,al ungthim ua puakgik phalo tak tak paw te chu Lalpa chun a he kilKel ah, a ginnau tena ding leh a Chanchinpha puang dinga ah dawi leh a gawt nuam um hi ding a hia,a zin na tuipi chung a chun huiphalo- thigawpi huai se chuam chuam te a nun sak ah, thi leh hin kikal in a tup gam uh chu lau le ki thing in nitampi amat sak ta a hi.

Migawt nuam leh dawisak nuam Rome sepaite chu le a migawt di teu, tun-mun a tun masang un huipi huaise tak tak ziak in, a hotu teu in pui ding ah, a ko na mun uh le Tut man lo a tuipi chung a sawt thak a,amau bep tun thei na ding lampi a hawl hial ui, a hi vang in Sawlchawk Paul in Mata leh Rome khawpi a Khrista Chanchinpha a puan thei khak ki nem in,Pathian panpina dawn zing kawm leh Rome sepaite leh mipi te chu a thamuan in a lungtup gam chu tunpi ham guan a thamuan in, Lalpa taw a lemguat na mun uh mata gam leh Rome khawpi chu thiltau, um na mun te a ginum leh ginna ziiak in a tun pi hi.

Rome sepaite leh Paul te gual a hin ilungtup Zogam itun thei na ding a hin, ei ma sung a ki lemlona huisia Euroquiro lui pi gual a hat huipi ahat chang inle a um sek a,I lawng teu le a siat chang le a tam sek hi. Himale ei sawl tu pupa thagau,imipi lungtup leh Pathian in ei piak sa Zogam I chan kit na ding a hin huipi leh I lawng teu hin siat chang a nei sek hi. Zia bep chu Hiloin imau sung a ki-it thikna leh dammaw na gensen lo I chung in a hung tung zing hi .Achang leh union govt leh state govt. in lau ding leh lem thei lou din guanggal na a hun siam zing ui. Zia te hi Rome sepaite leh sawlchak Paul gual ah lau a Pathian muang leh ama tawh ki kihetua tua a mihing pilna na chu Pathian pilna na tawh gam hi I lak ngei ngei dinga, Pathian in ei dawi a hi. Thamuang leh thatho tak a Zion la sa ding in halleluia lem ding in ki lem hitiu.

Gam zosia hi Pathian siam a hin nam tin in agam kipak tak in a ki lua tau ah, ei uh vang I lua nai ta di puau ah, ziak chu I gam uh hi a neitu pa kiang a mipi dawn nailo ihi ziak un piak nailo ah um ihiu. Tuhin ei leh mipi te kipan in a neitu pa Kiaga dawn leu hin kuama tawh kichu kinak um lo hial in, gam nei tu pan ei pe nuam a hi tai, tuhin khanglo ta hitin uh, Lalpa kianga chun I gam chu ei pe ta din khupbawk in Lalpa a chun ki tu lut taitiu, e pia ding a Lalpa chu I kawt bul un a ding zing hi.

Tichun Lalpa chun gam chu ei pe tan tin, nang leh kei ti um ta puan ti van mi ti gual in simlei a Pathian hepha lo te gual hilo in mitin vanla lem tai tiu in, khawvel ah, a ma chanchin henailo te a ding malzawlna na zo-siktui gual a luangkham in vanla lem in khawvel zosia Lalpa chu Pathian a hi ti he tau hen. Zia hun chu ngak in vanmite zosia te leh thilsiam zosia te’n angak la uh a hi.Ziahun chu hung tung ta hen Amen chung nungpen a lopi pen ta hen. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *