HUIPI’N A MUTSIAT IN, YVA HAUPI BLOCK IN SAK PIAK

General Updates News

27th June 2024 | Kanam Vaiphei

HUIPI’N A MUTSIAT IN, YVA HAUPI BLOCK IN SAK PIAK

Tuni 27th July in YVA Haupi block guangalna’n 20th June, 2024 a Huipi’n ala mut siat, Pu Thangminlun s/o (L) Lalkap, D. Leikot in chu sak piak na la nei ui. Zia hun a hin Haupi Block in a huam khak YVA unit tin a kipat mi tawmngai bangzat hem a kuan khawm ui. Chun, insak na hi YVA Tangmual Unit kaihuai na nuai ah nasep a hi.

Thusuak kimu in a taklat dan in, a chiata June 20, 2024 zan a khan Lamka khawpi leh a kiang – a kim ah huipi leh gawpi kithua nasatak a um a, zia chun Pu Thangminlun chenna In chu a la mutpuk hi. Zia thiltung chu ngaikhawk in bialtu MLA Pu LM Khaute in Inchung langva ding a tuak piak a, maleh In neipu hatna sakzaw ding a hilo ziak in VPC Lingsiphai Block in ngaikhawk in YVA Haupi Block kiang ah Pu Thangminlun In chu sak piak ding in a la dawn ui. Zia dawtna dungzui a chun YVA Haupi Block inle ngaikhawk in, a mau block sung ah unit um zosia a kipat mi 5 sang ah tamzawlo chiakhawm ding a ti dungzui un tuni’n In sakna a chun unit te chun mani matchak ding chiat kichawi in tamtak a chiakhawm thei ui.

Zia insak na ding a hin MLA Pu LM Khaute in Langva ban 4 apia, Dolian Sawmills neitu pa ngei in thing atuak ban ah ama kiang athing kila zosia amun chan ama Gari ngei a ahun thak tung hi. VPC Lingsiphai in Thakuan te dawn ding Theitui a piau a, Jerusalem Clinic in le Thakuan te dawn ding ti’n Bawngnawi leh chini athaw hi. YVA Tangmual Unit in khua sung a panpina a dawl khawm thing leh a pawimaw dingte chawk khawm ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *