Chongkhawzo Khua Hiatzingna Suangdaw Hawn na um

General Updates News

30th Oct 2021 | Kanam Vaiphei

Zani chun Chongkhawzo khua Hiatzingna Suang daw Honna hun thupitak in mat na ala um hi.

Vaiphei khua lak ah mizosian ahet tithei phial Chawngkhawzo khua ah Pu Kamlunlal Khawhausa in a insung mi  ala chiamasa te hiatzingna Suangdaw hawn na ala nei hi. Hun mat na dak 11:00am ah kipan in,  Puitu Upa Tinthianlam in amang a, Hun Pathian kiang ah vawpsak na Upa Khaithian in, Vaidawn na thucha  Upa Thangneu , Special no. Nk. Ngaibiakting, Innei lam hun Pu Kamlunlal, Chief of Chawngkhawzo, Special No Pu Lalson, Gennawp nei hunle hawn ahi ban in, Kipak thugan na Pa Siaklianpau in amang hi. Hun tawp in Upa P.Lulun in pauchap na nei in chia khawm te taw Ankuang sawk khawm na thupi tak in ala nei ui.

Zia hun ah hin Pu T Manga Vaiphei Ex.Minister Government of Manipur leh Pu TT. Haokip Ex.MLA, former Dy. Speaker Government of Manipur te thilpiak na hun bik mat ahi ban in thugen na hun chia khawm te ah pat in ngai thak na ala um hi. Zia hun ah hin Vaiphei People’s Council(VPC) Cabinet achai thei sia leh Namsung ah lawiupa tamtak te achia khawm ban un Pu Genneikhup Vaiphei Ex MDC in le thugen na anei hi.

Zia ni ah Hiatzingna suangdaw hawn ah umte :

1.Pu Sungneithang (1850-1906)
2.Pu Thiankhokam (1896-1981)
3.Pa Soikholun (1931-1996)
4.Ni Lamkhongai (1942-1986)
5.Pa Siakminthang (1944-2014)
6.Pa Mangkholun @ K Vompa (1935-
1996)
7.Tv.Hautinkhup (1971-1996)
8.Pa Zamkhai (1956-1996)
9.Np.Chongneihoi (1990-1996)
10.Np.Veiphahoi (1993-1996)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *