A NGAK ZING UI

General Updates

A NGAK ZING UI

Liangvai genthei te, gia mun neilo, khual zin le chambang te’n, damlo na zal khun chung in bang tik le ka dam in Liangvai genthei te sawm dawl in kal ka suan thei ta dia aw tin a ngak zing ui, Kanam cham pi te kei genthei tak ah ka um lai ale panpi ding ah thei tawp sua apan lak dan teu chakhi ka tha anuam e….
Tuni ahi lole zing a ka damphat phat le ken le liangvai te sawmdawl gaw ta ding kahi…

Hunpha chau hilo damna hiselna I nei ua chun liangvai genthei te ading in la thasang in la pan la le chin kisik lo ding la hi , adiak a la Nam chanpi te ding in khatvei hun ki pan kit tiale maw…..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *