Site icon

MITHI TAWL PUM A PAUCHAP DINGA KOUNA

😭MITHI TAWL PUM A PAUCHAP DINGA KOUNA😭

Bible changtel: 2 Lalte(2 Kings) 20: 2, 3.

MIPITE MAPUITU LAL HEZEKIAH DAMLONA CHULEH DAM KIK NA APAT…!

Aziktu: Pu Ginlalthuam
Lalgin Inn
Mualngat Innpi
Khualzinna Gam
😷😭😷😭

✝️

Khawvel ah mihingte hin, Hezekiah pauchapna gual hih ima maw khat uh ahi ta dia aw….tiin, Lalpa Pathian in mihiamte hih a kou phat tak leh nuina mel sang in kaana mel in a kou nuam zaw a bang hi.
Ziaziakchun, van ah um Hatchungnung, Pa Pathian kiang ah chun kap dawk un, Pathian in chitin namtin te Covid-19 hiipi natna apat ei hukdawna dingin, mitthi tawl pum in pauchap hitiu……Pathian in i sualna leh i gitlona teu a ngaidam ah chuleh i chungua a zangaina alatsak zing theina ding in KAP DAWK TA UN.
Khawvel thuthang phalo tak takte hetna ding ah news, social media te haw et ah buai leh lungkham tak ah i um zing lai un kap kawm in ama kou hitiu e.
Ziaphatchun, Hezekiah chun banglam a nga, Lalpa kiang in a pauchap a.
“Aw Lalpa , ka lungthim zosia ginum tak ah la mitmu ah ka um dan leh thilpha ka bawl dante hih hezing in, ti’n ka hun ni hi”, atia. Tichun, Hezekiah chuh a pauchap ah , thase tak in a kaptai…… Lal Hezekiah gual ah, taksa chuleh thagau lam ah mipuitu ginum, innsung ah nu leh pa, i gamsung ah a um ngei tih i gingcha, zia mite chun titak zet a dawn in kap dawk hitiu e……….Igam uh hih hukdaw ngai ahi ta hilam…….! Tikit ngen ingka…..tuma mahin ikipat zianglo uh chun hukdawk manlo in, Khristiante hih kumtuang ah thina’n zamualpi eiliam san khanna e….mitthitui tawl pum ah kisik ah, Hezekiah gual ah pauchapna tilo ngal chun igam uh hih damta dingin ka gingcha puai, lei a mihingte sualna’n…..Lalpa Pathian belding ah kouna (Covid-19)hiipi kithial theina ding leh thagau ah damlo te damna ding in kap kawm in pauchap ta un.
😭😭
✝️KHRISTIAN CHATE BANGKIM IN LA KISAZO TA EM……..?

Exit mobile version